Slide

18-19 พฤศจิกายน 2566

การอบรมเชิงปฏิบัติการการทำกิจกรรมเกษตรในโรงเรียน แก่ครูและนักเรียน โรงเรียน Punlei Primary School ราชอาณาจักรกัมพูชา ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริฯ

วันที่ 18 – 19 พฤศจิกายน 2566 นายไพบูลย์ ศิริแสงตระกูล ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน พร้อมด้วยนายอำนาจ มณฑาทอง นายส่งศักดิ์ แผ่นสุวรรณ และนายสุรชัย คำแคว่น เจ้าหน้าที่โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เดินทางไปติดตามงานโครงการความร่วมมือระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียน Punlei Primary School ตั้งอยู่ที่ อำเภอ Pemaror จังหวัด Prey Veng ราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการมาตั้งแต่ ปี 2011 (พ.ศ. 2554) โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ แนะนำให้ความรู้การทำกิจกรรมเกษตรในโรงเรียน ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมพื้นที่แปลงปลูก การผสมดินที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกผัก การเพาะเมล็ดพันธุ์ผัก การปลูกผักลงแปลงอย่างถูกวิธี การเพาะปลูกพืชผักเถาเครือ การควบคุมศัตรูพืชในแปลงเกษตรโดยไม่ใช้สารเคมี การทำปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกองโดยใช้วัสดุในท้องถิ่น การผลิตน้ำหมักชีวภาพบำรุงพืช และน้ำหมักชีวภาพป้องกันศัตรูพืช ให้แก่คณะครูประจำชั้นผู้รับผิดชอบงานด้านการเกษตรและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวนทั้งสิ้น 34 คน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจ ฝึกทักษะด้านการทำเกษตร และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการพัฒนาแปลงเกษตรภายในพื้นที่ของโรงเรียน อีกทั้งยังได้สนับสนุน การขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึก 40 เมตร ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมถังเก็บน้ำ และระบบท่อส่งน้ำในแปลงเกษตร โรงผลิตน้ำหมักชีวภาพ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอานามัยของนักเรียน ด้วยการทำที่ล้างมือ และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียน ด้วยการทำรั้วรอบบริเวณโรงเรียน

>>โครงการความร่วมมือระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริฯ