Slide

19-22 พฤศจิกายน 2566

การติดตามงานกลุ่มอาชีพประชาชน ในโครงการส่งเสริมอาชีพ ตามพระราชดำริฯ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส ยะลา และจังหวัดสงขลา

วันที่ 19-22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นางสาวอัญชลี ทองแก้วกูล และนางสาววาสนา วงศ์ทอง เจ้าหน้าที่ฝ่ายภาคใต้ โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ไปติดตามการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มอาชีพประชาชน ในโครงการส่งเสริมอาชีพ ตามพระราชดำริฯ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส ยะลา และจังหวัดสงขลา ดังนี้ กลุ่มแม่บ้านเขาตันหยง อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส มีสมาชิก 6 คน ผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มผลิต ได้แก่ น้ำบูดูสด น้ำข้าวยำ และสมันปลา กลุ่มมีการบันทึกบัญชีรับ-จ่าย เป็นปัจจุบัน โดยแนะนำให้จดบันทึกบัญชีคุมวัตถุดิบ บัญชีคุมสินค้า บัญชีหุ้นเพิ่มเติม ด้านอาคารสถานที่กลุ่มมีสถานที่ผลิตสินค้าของตนเอง โดยเน้นย้ำเรื่องความสะอาด และการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์อย่างเหมาะสมและให้อยู่ห่างจากพื้น อย่างน้อย 60 เซนติเมตร 

นอกจากนี้ยังได้ติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านไบก์ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยกลุ่มทำผลิตภัณฑ์ผ้าปาเต๊ะ ส่งจำหน่ายร้านภูฟ้าเป็นหลัก จำนวน 35 รายการ ปัญหาพบว่าสมาชิกกลุ่มลดลงเนื่องจากไปประกอบอาชีพอื่นและมีปัญหาด้านสุขภาพ และจากการจัดฝึกอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2566 กลุ่มมีการพัฒนาในการเลือกผ้าและวัสดุในการผลิตที่มีคุณภาพได้มากขึ้น และสามารถบันทึกบัญชีรับ-จ่ายเป็นปัจจุบัน ทั้งนี้ได้เชิญเจ้าหน้าที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดยะลา มาช่วยสอนสมาชิกการบันทึกบัญชีต่างๆ 

สำหรับการติดตามงานกลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านน้ำเชี่ยว อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มผลิต ได้แก่ น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นส่งจำหน่ายร้านภูฟ้าและในพื้นที่ โดยมีคณะอาจารย์แผนกวิชาธุรกิจความงาม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ได้มาช่วยสอนและพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นครีมบำรุงผิว เซรั่มบำรุงผม และสบู่ ทั้งนี้ได้ร่วมหารือกับคณะอาจารย์วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา คณะครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมหาราช 1 และสาธารณสุขอำเภอสะบ้าย้อย ถึงแนวทางการปรับปรุงอาคารสถานที่ในการผลิตสินค้าและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไปด้วย 

การติดตามงานกลุ่มแม่บ้านเขาตันหยง อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

การติดตามงานกลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านไบก์ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

การติดตามงานกลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านน้ำเชี่ยว อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา