Slide

18-28 ธันวาคม 2566

การตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ปัตตานี ยะลา สุราษฎร์ธานี และจังหวัดชุมพร

วันที่ 18 – 28 ธันวาคม พ.ศ. 2566 นางสาวระบบ รัตนโกสุม หัวหน้าฝ่ายนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ และนายพงษ์พิทักษ์ ยวนจิต เจ้าหน้าที่ คสธ. ได้ไปตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา จำนวน 104 คน รวม 32 สถานศึกษา ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ปัตตานี ยะลา สุราษฎร์ธานี และจังหวัดชุมพร เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการเรียน ความประพฤติ การใช้จ่ายเงินพระราชทาน รวมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียน ดังนี้

พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่ จำนวน 1 คน, โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 คน และโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา จำนวน 5 คน

พื้นที่จังหวัดปัตตานี ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี จำนวน 2 คน, โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานี จำนวน 1 คน, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จำนวน 2 คน, โรงเรียนศิริราษฎร์สามัคคี จำนวน 8 คน และโรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม จำนวน 3 คน

พื้นที่จังหวัดยะลา ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จำนวน 8 คน, โรงเรียนสตรียะลา จำนวน 2 คน, โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา จำนวน 6 คน, วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา จำนวน 4 คน, โรงเรียนธารโตวัฑนวิทย์ จำนวน 3 คน, โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน” จำนวน 2 คน, โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล จำนวน 5 คน, วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา จำนวน 1 คน และมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา จำนวน 4 คน

พื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 64 จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 8 คน, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี จำนวน 1 คน, โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม จำนวน 1 คน, วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ จำนวน 1 คน, วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 คน, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จำนวน 9 คน, โรงเรียนกาญจนดิษฐ์ จำนวน 1 คน, โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี จำนวน 4 คน, โรงเรียนมัธยมวิภาวดี จำนวน 3 คน, โรงเรียนบ้านท่านผู้หญิงวิภา จำนวน 1 คน, โรงเรียนไชยาวิทยา จำนวน 1 คน, โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี จำนวน 5 คน และโรงเรียนท่าชนะ สุราษฎร์ธานี จำนวน 5 คน

พื้นที่จังหวัดชุมพร ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ณ โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา จำนวน 3 คน, โรงเรียนพัฒนาศึกษา จำนวน 1 คน และโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าตะเภา) จำนวน 1 คน

การตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 จังหวัดนครศรีธรรมราช

โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา ตรวจเยี่ยมนักเรียน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาวัง

การตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ พื้นที่จังหวัดปัตตานี 

วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

โรงเรียนศิริราษฎร์สามัคคี

โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม

การตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ พื้นที่จังหวัดยะลา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

โรงเรียนสตรียะลา

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา

วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา

โรงเรียนธารโตวัฑนวิทย์

โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน”

โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา

การตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ พื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 64 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม

วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ

 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี

โรงเรียนมัธยมวิภาวดี และโรงเรียนบ้านท่านผู้หญิงวิภา

โรงเรียนไชยาวิทยา

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

โรงเรียนท่าชนะ สุราษฎร์ธานี

การตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ พื้นที่จังหวัดชุมพร

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา และโรงเรียนพัฒนศึกษา

โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าตะเภา)