Slide

25 มกราคม 2567

การประชุมเตรียมงานโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระราชดำริฯ รุ่นที่ 26 ค.ศ.2024

วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2567 พ.อ.หญิง รศ.นันทพร วีรวัฒน์ ที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยนายอภิสิทธิ์ พึ่งพร ผู้อำนวยการโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประชุมหารือเรื่องการเตรียมงานโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระราชดำริฯ รุ่นที่ 26 ค.ศ.2024 ร่วมกับผู้แทนประจำหลักสูตรในการฝึกอบรม มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันพระบรมราชชนก ณ ห้องประชุม คสธ. และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

สำหรับการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ – 28 มีนาคม 2567 เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล การบริหารงานสาธารณสุข และการทำวิจัยเพื่อพัฒนางาน อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรของทั้งสองประเทศได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันด้านการแพทย์และสาธารณสุข เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี และร่วมกันพัฒนางานด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น