ข่าวพระราชกรณียกิจ

1 มิถุนายน 2564

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

 

วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าหมาก อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในรูปแบบนิทรรศการ ณ หอประชุมใหญ่ ค่ายพระราม 6 อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

โอกาสนี้ทอดพระเนตรวีดิทัศน์แนะนำโรงเรียน ซึ่งปัจจุบันมีนักเรียน 161 คน จากนั้นครูใหญ่กราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริฯ  นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ถวายรายงานผลการเรียน  และทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆ อาทิ กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน กิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม กิจกรรมฝึกอาชีพนักเรียน กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน การดำเนินงานสุขศาลาพระราชทาน และโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

เวลา 13.05 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ ศาลาเริง พระราชวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรป่าละอู อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์  ปัจจุบันมีนักเรียน 215 คน การนี้นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ที่กำลังศึกษาอยู่ จำนวน 9 คน ถวายรายงานผลการเรียน  จากนั้นอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ถวายรายงานการแก้ไขปัญหาเรื่องช้างป่าในพื้นที่ของโรงเรียน  และผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ ถวายรายงาน เรื่องการแก้ไขปัญหาน้ำของโรงเรียน

ทอดพระเนตรกิจกรรมโครงการตามพระราชดำริ อาทิ การจัดการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล 3 เรื่องการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการสะเต็มศึกษา กิจกรรมวุ้นแฟนซีสีจากธรรมชาติ กิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมห้องพยาบาล  จากนั้นอธิบดีกรมสุขภาพจิต ถวายรายงาน โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรป่าละอู

ทอดพระเนตรกิจกรรมฝึกอาชีพนักเรียน ได้แก่ การเย็บหน้ากากอนามัย และการทำกล้วยฉาบ กิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม รวมทั้งโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ได้แก่ กิจกรรมประมง ปศุสัตว์ และการปลูกพืชผักไม้ผล โอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานต่อไปด้วย