Slide

1 กุมภาพันธ์ 2567

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดตาก

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 09.44 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดา ตำบลสามหมื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ซึ่งเปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียน 540 คน โอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษา และอุดมศึกษา จำนวน 8 คน เฝ้าฯ ถวายรายงานผลการเรียน และทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน ซึ่งมีแพทย์และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลแม่ระมาด และคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้บริการตรวจรักษาโรคและบริการทันตกรรมแก่นักเรียน และประชาชน รวม 430 คน ส่วนใหญ่โรคที่ตรวจพบมากที่สุด คือ โรคทางเดินหายใจ รวมทั้งโรคเหงือกและฟัน

ต่อมาเวลา 16.36 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด โรงเรียนโมโกรวิทยาคม ตำบลโมโกร อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลโมโกร ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริ ตั้งแต่ปี 2563 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่กลองคี และหมู่บ้านใกล้เคียง ได้ศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปัจจุบันเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีนักเรียน 243 คน มีครูและบุคลากรทางการศึกษา 12 คน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก

โรงเรียนดำเนินกิจกรรมภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ ฉบับที่ 5 พ.ศ.2560-2569 ด้านการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยนักเรียน ส่วนใหญ่นักเรียนมีภาวะโภชนาการตามเกณฑ์ และมีสมรรถภาพทางกายที่ดี สำหรับการส่งเสริมด้านการศึกษา โรงเรียนมีนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 6 คน โดยส่วนใหญ่มีผลการเรียนดี นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษาไทย โดยฝึกให้นักเรียนเขียนตามคำบอก อ่านทำนองเสนาะ ฝึกออกเสียง และร้องเพลงลูกทุ่ง เพื่อเพิ่มทักษะภาษาไทยให้นักเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานหนังสือระดับมัธยมศึกษาแก่ห้องสมุดโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม โอกาสนี้ทอดพระเนตรการใช้สื่อพระราชทาน และสื่อ 65 พรรษา ผลงานภาพวาดของนักเรียน และกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้ามาช่วยส่งเสริมจัดกิจกรรมการเรียนรู้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เกี่ยวกับพื้นฐานการเขียน Coding และนวัตกรรมด้านหุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์ และระบบไอที เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

ด้านการส่งเสริมวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนวิชาคหกรรมฝึกให้นักเรียนทำน้ำพริกสมุนไพร ซึ่งโรงเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก นอกจากนี้ยังมีงานช่างเชื่อมโลหะ ฝึกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้สามารถสร้างชิ้นงานต่างๆ สำหรับใช้ประโยชน์ภายในโรงเรียนได้ อาทิ ชั้นวางรองเท้า กรงใส่อุปกรณ์กีฬา เป็นต้น ทำให้นักเรียนมีความรู้สามารถนำไปประกอบอาชีพต่อไปได้ในอนาคต

โอกาสนี้ทรงติดตามการดำเนินกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ซึ่งฝึกให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจริงในการปลูกผักสวนครัว อาทิ ผักกวางตุ้ง ผักกาดขาว พริก ฟักทอง เป็นต้น รวมทั้งปลูกผักยกแคร่ เพาะเห็ดนางฟ้าภูฏาน เลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดี และเลี้ยงปลา ผลผลิตที่ได้นำมาประกอบอาหารกลางวันให้นักเรียนรับประทาน จากนั้นทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จในครั้งนี้ด้วย