Slide

5 กุมภาพันธ์ 2567

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะกรรมการจัดงาน 24 ปี ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา ตามพระราชดำริ นำเกษตรกรและนักเรียนที่ได้รับรางวัลผลงานดีเด่น เฝ้าทูลละอองพระบาท ณ วังสระปทุม

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 15.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายอภิสิทธิ์ พึ่งพร ผู้อำนวยการโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำคณะกรรมการจัดงาน 24 ปี ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา ตามพระราชดำริ พร้อมด้วยเกษตรกรและนักเรียนที่ได้รับรางวัลผลงานดีเด่น เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท 

โอกาสนี้พระราชทานเกียรติบัตรแก่เกษตรกรที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดแปลงเกษตรกรดีเด่น ตามพระราชดำริ จำนวน 15 ราย และนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดการจัดรายการวิทยุและการผลิตหนังสั้น หัวข้อ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน จำนวน 6 ราย พร้อมทั้งทอดพระเนตรวีดิทัศน์ ผลงานของเกษตรกรและนักเรียนที่ได้รับรางวัล สำหรับการจัดงานครบรอบ 24 ปี ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา ตามพระราชดำริ ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมตลอดปี 2566 เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มีพระราชดำริจัดตั้งศูนย์ภูฟ้าพัฒนาขึ้น เมื่อปี 2542 ณ ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ด้วยมีพระราชประสงค์ให้ประชาชนในพื้นที่สามารถผลิตอาหารได้เพียงพอต่อการบริโภค มีความมั่นคงทางอาหาร ยกระดับรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พร้อมกับการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน โดยตลอดการดำเนินงานของศูนย์ภูฟ้าพัฒนา 24 ปี ที่ผ่านมา ส่งผลให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีการปรับพฤติกรรมหยุดการตัดไม้ การเผา และถางป่า ทำให้พื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น ทั้งนี้การจัดงานครบรอบ 24 ปี ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา ตามพระราชดำริ มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้นักเรียนและประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ การจัดค่ายป่าไม้ของเรา ค่ายการจัดรายการวิทยุและการผลิตหนังสั้น เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแก่นักเรียนในพื้นที่ การศึกษาดูงานของเกษตรกรโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ในจังหวัดน่าน รวมทั้งการประกวดแข่งขันทั้งสองกิจกรรมดังกล่าว

จากนั้นทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ของศูนย์ภูฟ้าพัฒนา ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรในพื้นที่ที่ทางศูนย์ภูฟ้าพัฒนาได้เข้าไปส่งเสริมการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ การทำเกษตรแบบผสมผสาน ทำให้เกษตรกรมีรายได้จากการจำหน่ายผลผลิต และบางส่วนศูนย์ภูฟ้าพัฒนาได้รับซื้อนำมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า อาทิ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วย กล้วยอบ กล้วยฉาบ แป้งกล้วย ชาอูหลงอินทรีย์ ชาอัสสัม น้ำหม่อนพร้อมดื่ม ต๋าวเชื่อม มะแขว่นอบแห้ง กาแฟ เป็นต้น ในการนี้เกษตรกรได้ทูลเกล้าฯ ถวายผลผลิตทางการเกษตรจากการดำเนินกิจกรรมด้วย