Slide

28 มกราคม-3 กุมภาพันธ์ 2567

การติดตามงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ตามพระราชดำริฯ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำเนินโครงการความร่วมมือด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 เพื่อร่วมกันพัฒนาภาวะโภชนาการและสุขภาพอนามัยของเด็กและเยาวชน โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ อาคารเรียน ห้องส้วม ที่ล้างมือ ระบบน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดกิจกรรมโครงการตามพระราชดำริ รวมถึงจัดการฝึกอบรมศึกษาดูงานให้แก่บุคลากรในโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานโครงการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยพันเอกหญิง รองศาสตราจารย์นันทพร วีรวัฒน์ ที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์ฯ พร้อมด้วยนายอภิสิทธิ์ พึ่งพร ผู้อำนวยการโครงการส่วนพระองค์ฯ นายไพบูลย์ ศิริแสงตระกูล ที่ปรึกษางานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน นางสาววัลลภา สุขมา และนายสุรชัย คำแคว่น เจ้าหน้าที่โครงการ ได้ร่วมกับผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมะนิลา เดินทางไปติดตามงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ตามพระราชดำริฯ ระหว่างวันที่ 28 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ในพื้นที่โรงเรียนเป้าหมายจำนวน 6 โรงเรียน ดังนี้

1) โรงเรียนประถมศึกษาโตคาวาล (Tokawal Elementary School) เมือง General Santos จังหวัด Sarangani
2) โรงเรียนประถมศึกษาดาตู อับดุลลา ตนดก (Datu Abdula Tondog Elementary School) เมือง General Santos จังหวัด Sarangani
3) โรงเรียนประถมศึกษาอิซาอัส ตาปาเลส (Isaias Tapales Elementary School) เมือง Antipolo จังหวัด Rizal
4) โรงเรียนประถมศึกษาบากอง นายอน 2 (Bagong Nayon II Elementary School) เมือง Antipolo จังหวัด Rizal
5) โรงเรียนประถมศึกษาดากุง ปาตัก (Dakung Patag Elementary School) จังหวัด Surigao del Norte 
6) โรงเรียนประถมศึกษาบานายอน (Banayon Elementary School) จังหวัด Leyte

ทั้งนี้เพื่อติดตามความก้าวหน้าและหารือร่วมกับโรงเรียนในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาที่โรงเรียนได้นำเสนอในการฝึกอบรม ณ ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 22-30 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา โดยในการติดตามงานคณะได้ให้คำแนะนำและแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์กับครูนักเรียน เพื่อร่วมกันพัฒนากิจกรรมโครงการต่างๆ อาทิ 1) การจัดกิจกรรมเกษตรในโรงเรียน จัดการฝึกอบรมให้ความรู้และให้ครูและนักเรียนฝึกปฏิบัติการปลูกผักแบบ Hydroponics การเตรียมดินปลูกพืช การทำน้ำหมักชีวภาพ การทำปุ๋ยชีวภาพ การทำคอกปุ๋ยหมัก เป็นต้น 2) การจัดบริการอาหารของโรงเรียน 3) การติดตามภาวะโภชนาการ 4) การพัฒนาระบบน้ำ 5) การพัฒนาสุขนิสัยของนักเรียนและการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะ เช่น น้ำดื่ม น้ำใช้ ห้องน้ำ ที่ล้างมือ เป็นต้น 6) การจัดบริการสุขภาพ (ห้องพยาบาล) และ 7) ห้องสมุด เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นตามพระราชประสงค์ ในโอกาสนี้คณะได้มอบวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการจัดกิจกรรมเกษตร อาทิ ชุดปลูกผักแบบ Hydroponics ให้กับโรงเรียนด้วย

>>โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ตามพระราชดำริฯ

การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริฯ
ณ โรงเรียน Dakung Patag Elementary School

การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริฯ
ณ โรงเรียน Datu Abdula Tondog Elementary School

การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริฯ
ณ โรงเรียน Tokawal Elementary School

การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริฯ
ณ โรงเรียน Banayon Elementary School

การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริฯ
ณ โรงเรียน Isaias Tapales Elementary School

การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริฯ
ณ โรงเรียน Bagong Nayon II Elementary School