ข่าวสารทั่วไป

7 มิถุนายน 2564

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเครื่องคอมพิวเตอร์ แก่โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก 

 

วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 17 เครื่อง เครื่องพิมพ์ จำนวน 12 เครื่อง หมึกพิมพ์ จำนวน 24 ตลับ และเครื่องสำรองไฟ (UPS) จำนวน 7 เครื่อง แก่โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านคลอง 14 โรงเรียนบ้านหนองกันเกรา โรงเรียนวัดหุบเมย โรงเรียนวัดยายฉิม และโรงเรียนวัดโคกลำดวน โดยมีนายวิศรุต คำทรงศรี รองผู้อำนวยการโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทำพิธีมอบสิ่งของพระราชทานดังกล่าว แก่ผู้แทนโรงเรียน ณ ห้องประชุม สสท.