Slide

22 มีนาคม 2567

การนำเสนองานวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระราชดำริฯ รุ่นที่ 26 ค.ศ. 2024

วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2567 พันเอกหญิง รองศาสตราจารย์นันทพร วีรวัฒน์ ที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประธานการนำเสนองานวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นที่ 26 ค.ศ. 2024 ณ ห้องเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

พร้อมกันนี้ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 65 คน  โอกาสนี้บุคลากรทางการแพทย์ ได้นำเสนอผลงานวิชาการ จำนวน 9 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว, หลักสูตรการพยาบาลเด็ก, หลักสูตรทันตกรรมชุมชน, หลักสูตรเภสัชศาสตร์ 1, หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ 1, หลักสูตรกายภาพบำบัด, หลักสูตรการบริหารงานสาธารณสุข, หลักสูตรการบริหารงานพยาบาล และหลักสูตรการบริหารการศึกษาด้านการแพทย์และสาธารณสุข โดยมีอาจารย์ประจำแต่ละหลักสูตร เข้าร่วมรับฟัง และให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ในงานวิจัยต่อไป

สำหรับการนำเสนอผลงานวิชาการ เป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระราชดำริฯ รุ่นที่ 26 ค.ศ. 2024 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ – 28 มีนาคม พ.ศ. 2567 เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และการบริหารงานแก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรของทั้งสองประเทศได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี และร่วมกันพัฒนางานด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น การดำเนินงานได้รับความร่วมมือจากสถาบันพระบรมราชชนก มหาวิทยาลัยมหิดล และกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

ภาพจาก คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล