Slide

29 มีนาคม 2567

โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 รุ่นที่ 2

วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2567 พล.ต.ต.วรพัฒน์ บุญมา ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 รุ่นที่ 2 ณ กองกำกับการ 5 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งการอบมรมครั้งนี้จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม – 2 เมษายน พ.ศ. 2567 มีนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จากโรงเรียนในสังกัดกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3, สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน ตาก เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน, สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก รวมทั้งสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่จังหวัดตาก เข้าร่วมอบรมจำนวน 149 คน ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้รับทราบระเบียบข้อปฏิบัติและบทบาทหน้าที่ของนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ พร้อมทั้งแนะแนวทางการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาบุคลิกภาพเสริมสร้างระเบียบวินัย ได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิต คุณธรรมจริยธรรม การอยู่ร่วมกัน ปลูกจิตสำนึกจิตอาสา เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาให้ประสบความสำเร็จ