Slide

2 เมษายน 2567

การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2567

วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2567 ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ โดยมีนางพิมลพันธุ์ จันโทภาส นายอำเภอบ่อเกลือ เป็นประธานในพิธี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 448 คน โดยมีพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยได้รับการบริจาคโลหิตจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 70 คน 70 ถุง 31,500 ซีซี กิจกรรมลงนามถวายพระพร และกิจกรรมรณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีกิจกรรมการทำแนวกันไฟ ในพื้นที่เขตป่าชุมชนบ้านสบมาง ระยะทาง 5 กิโลเมตร และการทำฝายชะลอน้ำ ของกลุ่มอาสาสมัครป้องกันและควบคุมไฟป่าภูฟ้า ร่วมกับส่วนราชการ ประชาชนในพื้นที่ ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

พิธีกรรมทางศาสนา พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

กิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

กิจกรรมลงนามถวายพระพร

กิจกรรมการทำแนวกันไฟ และการทำฝายชะลอน้ำ