Slide

13 เมษายน 2567

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะผู้บังคับบัญชาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ และผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริ เฝ้าทูลละอองพระบาท 

วันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 14.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ที่ปรึกษางานโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำคณะผู้บังคับบัญชาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน พร้อมด้วยครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ผู้แทนหน่วยงานต้นสังกัดโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ และผู้แทนหน่วยงานสนับสนุน รวมจำนวนทั้งสิ้น 553 คน เฝ้าทูลละอองพระบาท ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต เนื่องในโอกาสการประชุมสัมมนาครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ประจำปี 2567

โอกาสนี้พระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ ชั้นที่ 1 แก่ผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริ จำนวน 30 คน พระราชทานเมล็ดพันธุ์ผัก แก่พลตำรวจเอก กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สำหรับโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และพระราชทานโล่รางวัลแก่ครูใหญ่และครูผู้สอนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนดีเด่น ประจำปี 2566 จำนวน 8 คน ในการนี้นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ทูลเกล้าฯ ถวายดอกไม้ธูปเทียนแพ และกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จากนั้นพระราชทานพระราโชวาท เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป 

สำหรับการประชุมสัมมนาครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนร่วมกับโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และหน่วยงานร่วมสนองงานโครงการตามพระราชดำริ จัดขึ้นในปีนี้เป็นครั้งที่ 43 ระหว่างวันที่ 11-12 เมษายน 2567 มีผู้บังคับบัญชา คณะครูใหญ่และบุคลากรทางการศึกษาของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เข้าร่วมประชุม 329 นาย จัดกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้ อภิปรายกลุ่ม โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการบริหารงานด้านการศึกษา และการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ในเรื่องที่สำคัญ อาทิ พระราชกระแสในรอบปีที่ผ่านมา ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ ประจำปีการศึกษา 2566 การแก้ไขปัญหา การฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาไทยของนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน กิจกรรมการฝึกทักษะการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย เพื่อส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์ (Triple-P) ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน การส่งเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร และการเฝ้าระวังสุขภาพช่องปาก เด็กวัยเรียน การบริหารจัดการกองทุนเลี้ยงไก่ไข่ให้ยั่งยืน และการบริหารงานการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เป็นต้น