Slide

7-10 พฤษภาคม 2567

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนการสอนด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทย สำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 รุ่นที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสถาบันภาษาไทย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา และกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนการสอนด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทย สำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 รุ่นที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 7-10 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ณ โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาระความรู้ภาษาไทยเชิงลึกและการนำสู่การจัดการเรียนการสอนให้แก่ครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 สามารถนำไปขยายผลเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

โดยเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 พันตำรวจเอกนิรันดร์ แก้วอิน รองผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 2 พร้อมด้วยพันตำรวจเอกประเสริฐ นิลยาภรณ์ ผู้กำกับฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 และนายอำนาจ มณฑาทอง ผู้แทนโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมฯ รุ่นที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 164 คน ประกอบด้วย ครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 2 และครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ของโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการอบรมฯ มีการบรรยายให้ความรู้ การอภิปราย และการปฏิบัติงานกลุ่ม เกี่ยวกับองค์ความรู้ และเทคนิควิธีการสอนการอ่านและการเขียนภาษาไทย อาทิ การอ่านเพื่อความเข้าใจ หลักการเขียนขยายย่อหน้า และการเขียนเรียงความ เป็นต้น

สำหรับการจัดอบรมมีทั้งหมด 4 รุ่น ใน 4 ภูมิภาค ดังนี้
รุ่นที่ 1 ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี
รุ่นที่ 2 ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 3 – 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่
รุ่นที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 7 – 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ณ โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี
รุ่นที่ 4 ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 11 – 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ณ โรงแรมไดมอนต์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ข้อมูล และภาพ : สถาบันภาษาไทย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา