ข่าวพระราชกรณียกิจ

16 มิถุนายน 2564

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

 

วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ ของ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตาเอ็ม อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งปัจจุบันมีนักเรียน 71 คน

การนี้ครูใหญ่ถวายรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ ผู้แทนกรมชลประทานถวายรายงาน เรื่อง แนวทางการจัดหาแหล่งน้ำสนับสนุนโรงเรียน  จากนั้นทรงรับฟังนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ที่กำลังศึกษาอยู่ จำนวน 7 คน ถวายรายงานผลการเรียน และเจ้าหน้าที่งานนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ถวายรายงาน เรื่อง การปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 แบบออนไลน์

ทอดพระเนตร การสาธิตการเรียนการสอน การแก้ไขปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่องรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส และรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า เนื่องจากพบว่าผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน หรือ NT ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนมีความสามารถด้านคณิตศาสตร์ระดับปรับปรุง เรื่องการวัดและเรขาคณิต โรงเรียนจึงแก้ไขโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการสอน ทำให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหา และสามารถกระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจ และมีผลทดสอบดีขึ้น 

จากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและภูมิปัญญาท้องถิ่น  กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ กิจกรรมการสาวไหม และนำมาทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ ดอกไม้จากรังไหม ผ้าขาวม้า ผ้าคลุมไหล่ ผ้าถุง เป็นต้น กิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “การเพาะเมล็ดยางนา” โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ได้แก่ กิจกรรมการปลูกพืชผัก ไม้ผล กิจกรรมปศุสัตว์ กิจกรรมประมง และโอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานต่อไปด้วย

เวลา 13.35 น. ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ของ ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองบัวพัฒนา อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ปัจจุบันมีนักเรียน 61 คน

ทรงรับฟังครูใหญ่ถวายรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริฯ จากนั้นผู้แทนกรมชลประทาน ถวายรายงานเรื่อง การจัดหาแหล่งน้ำสนับสนุนโรงเรียน ผู้แทนกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ถวายรายงาน เรื่อง การพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ และนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ที่กำลังศึกษาอยู่ จำนวน 2 คน ถวายรายงานผลการเรียน

ทอดพระเนตรการสาธิตการสอน การแก้ไขปัญหาวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่องการผันวรรณยุกต์ โดยใช้บัตรคำ สื่อการผันวรรณยุกต์ 5 เสียง และวงล้อวรรณยุกต์ มาช่วยในการสอน ทำให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้น และผันวรรณยุกต์ได้ง่ายขึ้น จากนั้นครูใหญ่ถวายรายงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ “หลักสูตรสมเด็จย่า” และทอดพระเนตรกิจกรรมห้องพยาบาล กิจกรรมห้องสมุด มีการบันทึกการอ่านด้วยภาพวาด หรือ mind map  กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรของนักเรียน ได้แก่ การทำมะละกอเชื่อมแห้ง โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ได้แก่ กิจกรรมปลูกพืชผัก ไม้ผล มีการใช้กับดักแมลงแทนการใช้ยาฆ่าแมลงในแปลงผัก ทำให้แมลงไม่กัดกินใบพืช กิจกรรมประมง ได้แก่ เลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ และกิจกรรมปศุสัตว์ การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ โดยผลผลิตที่ได้นำไปประกอบอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน จากนั้นทอดพระเนตรการจัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวพัฒนา และโอกาสนี้ได้พระราชทานพระราโชวาท เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานต่อไป