ข่าวพระราชกรณียกิจ

17 มิถุนายน 2564

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

 

วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ วังสระปทุม ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ ของ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่าแสนคูณ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

การนี้ครูใหญ่ถวายรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริฯ และผู้แทนกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ถวายรายงาน เรื่องการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ทอดพระเนตรการสาธิตการสอน การแก้ไขปัญหาวิชาภาษาไทย กลุ่มนักเรียนที่มีปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ เรื่องการประสมคำ จากนั้นนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ที่กำลังศึกษาอยู่ จำนวน 8 คน ถวายรายงานผลการเรียน

ทอดพระเนตรกิจกรรมการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น “การจักสานตะกร้าจากไม้ไผ่” กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมห้องพยาบาล กิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมฝึกอาชีพนักเรียน “การทำดอกไม้ประดิษฐ์” กิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและผลผลิตของชุมชน โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ได้แก่ กิจกรรมปลูกพืชผัก ไม้ผล กิจกรรมประมง และปศุสัตว์

เวลา 13.00 น. ทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการตามพระราชดำริ ของ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคำสะอาด อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

ทรงรับฟังครูใหญ่ถวายรายงานข้อมูลพื้นฐานและผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริฯ และผู้แทนกรมชลประทาน ถวายรายงานการพัฒนาแหล่งน้ำสนับสนุนโรงเรียน  จากนั้นนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ที่กำลังศึกษาอยู่ จำนวน 6 คน ถวายรายงานผลการเรียน

ทอดพระเนตรการสาธิตการสอน การแก้ไขปัญหาวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่องการสะกดคำ เนื่องจากนักเรียนมีปัญหาจำสระไม่ได้ จึงได้นำวิธีการสอนทักษะบันได 4 ขั้น และการแจกลูกสะกดคำมาช่วยสอน  ทำให้นักเรียนมีผลการเรียนดีขึ้น จากนั้นทอดพระเนตรการสาธิตการสอน ระดับชั้นอนุบาล กิจกรรมสร้างสรรค์ “การฉีก ตัด ปะ” กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมห้องพยาบาล กิจกรรมห้องสมุด จากนั้นผู้แทนโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ภายใต้โครงการโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง ถวายรายงานการดำเนินงานปีการศึกษา 2563

ทอดพระเนตรกิจกรรมฝึกอาชีพนักเรียน  การซ่อมจักรยาน  กิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและผลผลิตของชุมชน อาทิ ข้าวต้มถั่วมะแฮะ มะนาวดอง กล้วยตาก เป็นต้น โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ได้แก่ กิจกรรมปลูกพืชผัก ไม้ผล กิจกรรมปศุสัตว์ กิจกรรมประมง และการแก้ไขปัญหาโรคไวรัสใบด่างเหลือง โอกาสนี้ได้พระราชทานพระราโชวาท เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานต่อไปด้วย