Slide

22 มิถุนายน 2564

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต จังหวัดน่าน

 

วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยัง โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต อำเภอปัว จังหวัดน่าน โอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้สามเณรนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ เฝ้าฯ ทอดพระเนตรกิจกรรมสามเณรนักเรียน ได้แก่ กิจกรรมช่างสิบหมู่ งานกรอบพระ การเขียนภาษาล้านนา โครงงานวิทยาศาสตร์ โครงการปุ๋ยหมักมหัศจรรย์ นวัตกรรมจากเณรน้อย กิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน การสาธิตการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย เพื่อแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 การสาธิตการเรียนการสอนวิชาภาษาบาลี เรื่องอักขรวิธี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และกิจกรรมห้องพยาบาล