Slide

9 กรกฎาคม 2564

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านรุน และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านชำปะโต จังหวัดสุรินทร์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ วังสระปทุม ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ ของ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านรุน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

การนี้ครูใหญ่ถวายรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ ผู้แทนกรมชลประทาน ถวายรายงาน การแก้ไขการขาดแคลนน้ำทางการเกษตรของโรงเรียน และนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ที่กำลังศึกษาอยู่ จำนวน 10 คน ถวายรายงานผลการเรียน

ทอดพระเนตรการสาธิตการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่องการลบจำนวนนับไม่เกิน 100,000 โดยใช้กระดานตัวเลขและบัตรตัวเลข ทำให้นักเรียนสนใจ เข้าใจการลบและมีผลทดสอบดีขึ้น

จากนั้นทอดพระเนตรการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสมเด็จย่า กิจกรรมห้องพยาบาล กิจกรรมห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมฝึกอาชีพนักเรียน ได้แก่ การประดิษฐ์ดอกกันเกราจากรังไหม การทำเจลแอลกอฮอล์สมุนไพรสูตรขมิ้นชัน ขนมโดนัทจิ๋ว การทอผ้าไหมและผลิตภัณฑ์จากรังไหม เป็นการสร้างอาชีพให้นักเรียน ทำให้มีรายได้ระหว่างเรียน และสามารถพึ่งตนเองได้ จากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวัน ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านในชุมชน โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ได้แก่ กิจกรรมปลูกพืชผัก ไม้ผล ประมง และปศุสัตว์ และทอดพระเนตรการแสดงรำกันตรึมกัจปกา ซึ่งเป็นการแสดงของชาวไทยเชื้อสายเขมร เป็นการสืบทอดประเพณีและอนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น

เวลา 13.00 น. ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ของ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านชำปะโต อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

ทรงรับฟังครูใหญ่ถวายรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริฯ นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ที่กำลังศึกษาอยู่ จำนวน 11 คน ถวายรายงานผลการเรียน จากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมสวนสมุนไพร ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่คนในชุมชน และต่อยอดให้นักเรียนทำเป็นสบู่สูตรสมุนไพร สร้างรายได้

ทอดพระเนตรโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ได้แก่ กิจกรรมปลูกพืชผัก ไม้ผล การสาธิตการเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด กิจกรรมปศุสัตว์ การสาธิตการฟักไข่ไก่ และกิจกรรมประมง เลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์ จากนั้นทอดพระเนตรการสาธิตการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การใช้ Verb to be  กิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวัน กิจกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรของนักเรียน ได้แก่ การทำมะม่วงกวนและสบู่สูตรสมุนไพร กิจกรรมอนุรักษ์ดินและน้ำ กิจกรรมของกลุ่มแม่บ้าน กิจกรรมฝึกอาชีพนักเรียน การตัดผมชาย กิจกรรมห้องพยาบาล การสาธิตการสอนระดับชั้นอนุบาล กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน และการจัดการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชำปะโต โอกาสนี้ได้พระราชทานพระราโชวาท เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานต่อไปด้วย