ข่าวพระราชกรณียกิจ

22 กรกฎาคม 2564

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน พื้นที่จังหวัดมุกดาหารและจังหวัดสกลนคร ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

 

วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ วังสระปทุม ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ ของ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยฯ จังหวัดมุกดาหาร ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

การนี้ครูใหญ่ถวายรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ และนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ที่กำลังศึกษาอยู่  ถวายรายงานผลการเรียน

ทอดพระเนตรกิจกรรมอัจฉริยภาพทางภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง การแนะนำแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดมุกดาหาร กิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมห้องพยาบาล การสาธิตการสอน ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 นิทานเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน เรื่อง ฮีโร่ช้างปะทะปีศาจโควิด กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม การสาธิตการสอนทางไกล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องการใช้กล้องจุลทรรศน์ กิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ได้แก่ กิจกรรมปลูกพืชผัก ไม้ผล กิจกรรมประมง และกิจกรรมปศุสัตว์ ทอดพระเนตรโครงการนำร่องแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ การทำกล้วยอบม้วน กิจกรรมฝึกอาชีพนักเรียน ได้แก่ การเลี้ยงไหม การทอผ้าไหม และการซ่อมเครื่องยนต์เล็ก

ทอดพระเนตรกิจกรรมการดำเนินงานและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพประชาชนในโครงการตามพระราชดำริฯ และการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชดำริ พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

เวลา 13.31 น. ทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการตามพระราชดำริ ของ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนค็อกนิสไทยฯ จังหวัดสกลนคร ทรงรับฟังครูใหญ่ถวายรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ และสถานการณ์น้ำอุปโภคและบริโภค และนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ที่กำลังศึกษาอยู่  ถวายรายงานผลการเรียน

ทอดพระเนตรการสาธิตการสอนปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 เรื่องเพลงประสมคำ กิจกรรมห้องพยาบาล กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมฝึกอาชีพนักเรียน ได้แก่ การทำหน่อไม้ดองไอโอดีน การทำไม้กวาดจากขวดพลาสติก ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านในชุมชน กิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม กิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ได้แก่ กิจกรรมปลูกพืชผัก ไม้ผล กิจกรรมประมง และกิจกรรมปศุสัตว์ รวมทั้งทอดพระเนตรการดำเนินงานของกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชดำริ พื้นที่จังหวัดสกลนคร โอกาสนี้ได้พระราชทานพระราโชวาท เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานต่อไปด้วย