Slide

16 สิงหาคม 2564

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน พื้นที่จังหวัดเลย ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ วังสระปทุม ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ ของ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนฮิลมาร์พาเบิล อำเภอปากชม จังหวัดเลย ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

การนี้ครูใหญ่ถวายรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ และนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ที่กำลังศึกษาอยู่ ถวายรายงานผลการเรียน ทอดพระเนตรการสาธิตการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่องเศษส่วน กิจกรรมการเรียนการสอน ชั้นอนุบาล 3 เรื่องการทำขนมโค กิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมห้องพยาบาล กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมการงานอาชีพนักเรียน “การทำชาใบหม่อน” โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ได้แก่ กิจกรรมปลูกพืชผัก ไม้ผล กิจกรรมปศุสัตว์ กิจกรรมประมง และกิจกรรมการเลี้ยงจิ้งหรีด ทอดพระเนตรกิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม ผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านและผลผลิตชุมชน การดำเนินกิจกรรมของกลุ่มสมาชิกโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ตามพระราชดำริ พื้นที่จังหวัดเลย และกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น “การแสดงโขน ตอนศึกไมยราพ”

เวลา 13.00 น. ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ของ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนานกปีด อำเภอปากชม จังหวัดเลย ทรงรับฟังครูใหญ่ถวายรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาตาม พระราชดำริ นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ที่กำลังศึกษาอยู่ ถวายรายงานผลการเรียน

ทอดพระเนตรกิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมห้องพยาบาล กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมการประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม ผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านและผลผลิตชุมชน กิจกรรมการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ การทำพานบายศรีสู่ขวัญ การสานชะลอม และการสานตะกร้าพลาสติก กิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ได้แก่ กิจกรรมการปลูกพืชผัก ไม้ผล กิจกรรมปลูกข้าวในบ่อซีเมนต์ กิจกรรมประมง กิจกรรมปศุสัตว์ และกิจกรรมการเพาะเห็ด ทอดพระเนตรโครงการนำร่องการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร “เห็ดปรุงรส” และการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มสมาชิกโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ตามพระราชดำริ พื้นที่จังหวัดเลย โอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาท เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานต่อไปด้วย