Slide

23 สิงหาคม 2564

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน พื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดพิษณุโลก ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ วังสระปทุม ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ ของ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งตะแบก อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

การนี้ครูใหญ่ถวายรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ และนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ที่กำลังศึกษาอยู่ ถวายรายงานผลการเรียน ทอดพระเนตรการสาธิตการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่องการออกเสียงตัวอักษรที่ถูกต้อง แบบโฟนิคส์ กิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมห้องพยาบาล กิจกรรมการประกอบเลี้ยงอาหารกลางวัน และอาหารเสริมนม ผลิตภัณฑ์ชุมชน “พริกแกงและมะขามคลุก” กิจกรรมของสมาชิกกลุ่มอาชีพประชาชน ตามพระราชดำริ “บ้านคลองบนใต้” กิจกรรมการงานอาชีพนักเรียน ได้แก่ ช่างทำผม การปริ้นสกรีน หุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา การเพาะเลี้ยงหนูนา สบู่ล้างมือ และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ กิจกรรมการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ได้แก่  กิจกรรมปลูกพืชผัก ไม้ผล กิจกรรมปศุสัตว์ กิจกรรมประมง และกิจกรรมปรับปรุงบำรุงดิน

เวลา 13.00 น. ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ของ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอาทรอุทิศ ตำบลน้ำกุ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ทรงรับฟังครูใหญ่ถวายรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ และนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ที่กำลังศึกษาอยู่ ถวายรายงานผลการเรียน

ทอดพระเนตรการจัดการเรียนการสอนชั้นอนุบาล กิจกรรมเคลื่อนไหวจังหวะประกอบเพลงสัตว์ที่น่ารัก การสาธิตการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 วิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint กิจกรรมห้องพยาบาล กิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมห้องสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวัน และอาหารเสริมนม กิจกรรมการงานอาชีพนักเรียน  ได้แก่ การทำไม้กวาดดอกหญ้า และผลิตภัณฑ์การแปรรูปเห็ดนางฟ้าและขนมโดนัท (ใช้หญ้าหวานแทนน้ำตาล) กิจกรรมการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ได้แก่ กิจกรรมปลูกพืชผัก ไม้ผล กิจกรรมปศุสัตว์ กิจกรรมประมง  และทอดพระเนตรการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มอาชีพประชาชน ตามพระราชดำริ “กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านน้ำกุ่ม” โอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาท เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานต่อไปด้วย