Slide

25 สิงหาคม 2564

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน พื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ วังสระปทุม ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ ของ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบุญธรรม-บุญพริ้ง อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

การนี้ครูใหญ่ถวายรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ และนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ที่กำลังศึกษาอยู่ ถวายรายงานผลการเรียน ทอดพระเนตรการสาธิตการสอนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่องการเขียนประโยค กิจกรรมโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ตามพระราชดำริ กิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมห้องสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมห้องพยาบาล กิจกรรมการประกอบเลี้ยงอาหารกลางวัน และอาหารเสริมนม กิจกรรมการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพประชาชน ตามพระราชดำริ “กลุ่มพัฒนาอาชีพหัตถกรรมบ้านห้วยไผ่”

จากนั้นทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ชุมชน กิจกรรมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช กิจกรรมการงานอาชีพนักเรียน “การตัดผมชาย” ผลิตภัณฑ์หน้ากากผ้าและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และกิจกรรมการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ได้แก่กิจกรรมปลูกพืชผัก ไม้ผล กิจกรรมปศุสัตว์ และกิจกรรมประมง

เวลา 13.00 น. ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ของ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนยอดโพธิ์ทอง 1 อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ทรงรับฟังครูใหญ่ถวายรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ และนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ที่กำลังศึกษาอยู่ ถวายรายงานผลการเรียน

ทอดพระเนตรการสาธิตการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องการบอกทิศทาง กิจกรรมห้องสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมห้องพยาบาล กิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ได้แก่ กิจกรรมปลูกพืชผัก ไม้ผล กิจกรรมปศุสัตว์  และกิจกรรมประมง ทอดพระเนตรกิจกรรมการประกอบเลี้ยงอาหารกลางวัน และอาหารเสริมนม ผลิตภัณฑ์ชุมชน กิจกรรมการงานอาชีพนักเรียน “การทำคุกกี้” กิจกรรมการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ การทำไม้กวาดทางมะพร้าว การทำกระปุกออมสินจากกระบอกไม้ไผ่ และการเย็บ ปะ ชุนผ้า และการประดิษฐ์แจกันจากเศษผ้า โอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาท เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานต่อไปด้วย