ข่าวพระราชกรณียกิจ

20 กันยายน 2564

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน พื้นที่จังหวัดนราธิวาส ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์


วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ วังสระปทุม ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ ของ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตืองอ ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 13 อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

การนี้ครูใหญ่ถวายรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ และนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ที่กำลังศึกษาอยู่ ถวายรายงานผลการเรียน โดยนักเรียนเรียนผ่านระบบออนไลน์ และนักเรียนบางส่วนได้รับพระราชทานคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ทำให้นักเรียนสามารถเรียนออนไลน์ได้สะดวกมากขึ้น จากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมห้องสมุด ซึ่งโรงเรียนได้รับพระราชทานตู้หนังสือพร้อมหนังสือเรียนระดับมัธยมศึกษา เพื่อให้นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ที่กำลังศึกษา ได้มีหนังสืออ่านควบคู่ไปกับการเรียนออนไลน์  รวมทั้งศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและผู้ที่สนใจ สามารถมาใช้บริการยืมหนังสือดังกล่าวได้ที่ห้องสมุดโรงเรียน จากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมห้องพยาบาล กิจกรรมการประกอบเลี้ยงอาหารกลางวัน และอาหารเสริมนม กิจกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรของนักเรียน  กิจกรรมการงานอาชีพนักเรียน “การขยายพันธุ์บอนสี” กิจกรรมการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ได้แก่ กิจกรรมปลูกพืชผัก ไม้ผล กิจกรรมปศุสัตว์  การเลี้ยงไก่ไข่ การเลี้ยงเป็ด และกิจกรรมประมง ได้แก่ การเลี้ยงปลาในบ่อดินและบ่อซีเมนต์ 

เวลา 13.00 น. ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ของ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านละโอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ทรงรับฟังครูใหญ่ถวายรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ และนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ที่กำลังศึกษาอยู่ ถวายรายงานผลการเรียน

ทอดพระเนตรการสาธิตการสอนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง คำควบกล้ำแท้ ซึ่งใช้สื่อการสอนเป็นเพลงและบัตรคำควบกล้ำ ทำให้นักเรียนสามารถอ่านและสะกดคำควบกล้ำได้ กิจกรรมห้องสมุดและกิจกรรมบันทึกการอ่าน กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน การดำเนินงานสุขศาลาพระราชทาน ด้านการให้บริการการรักษาทางไกล ทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาจากแพทย์สะดวกมากขึ้น กิจกรรมการประกอบเลี้ยงอาหารกลางวัน และอาหารเสริมนม กิจกรรมการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ได้แก่ กิจกรรมปลูกพืชผัก ไม้ผล การสาธิตการปักชำผักหวาน กิจกรรมปศุสัตว์ และกิจกรรมประมง โดยผลผลิตที่ได้นำไปประกอบอาหารให้นักเรียน รวมทั้งแจกจ่ายให้นักเรียนไปประกอบอาหารที่บ้านในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด-19) 
โอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาท เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานต่อไปด้วย