ข่าวพระราชกรณียกิจ

21 กันยายน 2564

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน พื้นที่จังหวัดสงขลา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ วังสระปทุม ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ ของ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านสำนักเอาะ อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

การนี้ครูใหญ่ถวายรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ และนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ที่กำลังศึกษาอยู่ ถวายรายงานผลการเรียน ทอดพระเนตรการสาธิตการสอนวิชาสุขศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่องการแปรงฟันอย่างถูกวิธี กิจกรรมการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล 3 เรื่อง สีที่ได้จากสมุนไพร และผู้แทนกรมสุขภาพจิตกราบบังคมทูลรายงานความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามพระราชดำริ

จากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมห้องพยาบาล กิจกรรมการประกอบเลี้ยงอาหารกลางวัน และอาหารเสริมนม กิจกรรมการงานอาชีพนักเรียน ได้แก่ การทำไข่เค็มสมุนไพร และการเพ้นท์กระเป๋าผ้าด้วยสีอะคริลิค โดยนำผลิตภัณฑ์ที่ได้จำหน่ายผ่านสหกรณ์โรงเรียน กิจกรรมการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ได้แก่ กิจกรรมปลูกพืชผัก ไม้ผล กิจกรรมปศุสัตว์ การเลี้ยงไก่พันธ์ุไข่ และไก่พันธุ์เนื้อ กิจกรรมประมง การเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์ และกิจกรรมการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น “การแสดงมโนราห์” โดยมีปราชญ์ท้องถิ่นมาช่วยสอน 

เวลา 13.00 น. ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ของ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมหาราช 1 อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ทรงรับฟังครูใหญ่ถวายรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ และนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ที่กำลังศึกษาอยู่ ถวายรายงานผลการเรียน

ทอดพระเนตรการสาธิตการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่องการคูณแบบเวทคณิต โดยใช้ตารางการคูณแบบเวทคณิต ทำให้เด็กมีทักษะการคูณที่ดีขึ้น และสนุกสนานในการเรียน จากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมการสอนระดับชั้นอนุบาล 3 เรื่องผลไม้ในท้องถิ่น กิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมห้องพยาบาล กิจกรรมการประกอบเลี้ยงอาหารกลางวัน และอาหารเสริมนม ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรของนักเรียน ได้แก่ การทำกล้วยฉาบเค็ม กิจกรรมการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ การทำขนมเจาะหู ซึ่งเป็นขนมพื้นบ้านโดยมีปราชญ์ชาวบ้านมาช่วยสอน จากนั้นทอดพระเนตรการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มอาชีพบ้านน้ำเชี่ยว ในโครงการส่งเสริมอาชีพประชาชน ตามพระราชดำริ โดยกลุ่มทำผลิตภัณฑ์มะพร้าวสกัดเย็น ส่งจำหน่ายที่ร้านภูฟ้าและในชุมชน กิจกรรมการงานอาชีพนักเรียน ได้แก่ ช่างตัดผมชาย กิจกรรมการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ได้แก่ กิจกรรมปลูกพืชผัก ไม้ผล กิจกรรมปศุสัตว์ และกิจกรรมประมง โดยผลผลิตที่ได้นำไปประกอบอบอาหารให้นักเรียน โอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาท เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานต่อไปด้วย