ข่าวพระราชกรณียกิจ

22 กันยายน 2564

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน พื้นที่จังหวัดสงขลา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ วังสระปทุม ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ ของ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านประกอบออก อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

การนี้ครูใหญ่ถวายรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ และนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ที่กำลังศึกษาอยู่ ถวายรายงานผลการเรียน ทอดพระเนตรการสอนระดับชั้นอนุบาล 3 เรื่อง ต้นไม้ที่รัก  การสาธิตการสอนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่องการอ่านจับใจความสำคัญ โดยใช้สื่อผัง star และบัตรภาพในการสอน ทำให้นักเรียนมีความสนใจและเข้าใจเนื้อหาเร็วยิ่งขึ้น

จากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมห้องพยาบาล กิจกรรมการประกอบเลี้ยงอาหารกลางวัน และอาหารเสริมนม โรงเรียนได้นำข้าวกล่อง นมผง และผลผลิตทางการเกษตรแจกจ่ายให้นักเรียนที่บ้าน รวมทั้งอาหารกลางวันใส่ปิ่นโตพระราชทาน ไปให้นักเรียน ทอดพระเนตรกิจกรรมการงานอาชีพนักเรียน ได้แก่ การถนอมอาหารหน่อไม้ดอง และการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า กิจกรรมการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ได้แก่ กิจกรรมปลูกพืชผัก ไม้ผล อาทิ การปลูกผักยกแคร่ เป็นฐานการเรียนรู้ให้แก่คนในชุมชน การสาธิตการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า กิจกรรมปศุสัตว์ อาทิ การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ และไก่พันธุ์เบตง กิจกรรมประมง การเลี้ยงปลาในกระชัง และในบ่อซีเมนต์ 

เวลา 13.06 น. ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ของ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเชิญ พิศลยบุตร อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ทรงรับฟังครูใหญ่ถวายรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ และนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ที่กำลังศึกษาอยู่ ถวายรายงานผลการเรียน

ทอดพระเนตรการสอนนักเรียนชั้นอนุบาล 3 เรื่อง อาหารหลัก 5 หมู่ การสาธิตการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง การบวกลบระคน โดยใช้สื่อประสม ทำให้นักเรียนหาผลลัพธ์ได้ถูกต้อง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้  กิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ซึ่งมีกิจกรรมร้านค้า ออมทรัพย์และส่งเสริมการผลิต ทอดพระเนตรกิจกรรมห้องพยาบาล กิจกรรมการประกอบเลี้ยงอาหารกลางวัน และอาหารเสริมนม การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรของนักเรียน ได้แก่ การทำปลาดุกแดดเดียว มะพร้าวแก้ว และกล้วยนึ่ง กิจกรรมการงานอาชีพนักเรียน “การซ่อมแซมเสื้อผ้า”  กิจกรรมการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ได้แก่ กิจกรรมปลูกพืชผัก ไม้ผล  การสาธิตการผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา  กิจกรรมปศุสัตว์ และกิจกรรมประมง โอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาท เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานต่อไปด้วย