ข่าวสารทั่วไป

19 ตุลาคม 2564

สสท. จัดประชุมเตรียมการจัดงานประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564


วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2564 สสท.จัดประชุมเตรียมการจัดงานประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564 โดยในปีนี้สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงาน ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ โดยจะมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ การบรรยายพิเศษ การนำเสนอผลงานวิชาการแนวปฏิบัติที่ดี 6 ด้าน การประกวดผลงานแนวปฏิบัติที่ดี ทักษะทางวิชาการและทักษะภาษาไทย และนิทรรศการผลงานวิชาการ เป็นต้น  โดยมีพลตำรวจเอกสมศักดิ์ แขวงโสภา ที่ปรึกษาโครงการตามพระราชดำริ เป็นประธานในการประชุม และมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สสท. และร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์