Slide

19 ตุลาคม 2564

การประชุมเตรียมการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับบุคลากรทางการแพทย์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ครั้งที่ 24 ปี 2022 ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี


วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2564 คสธ. ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมเตรียมการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับบุคลากรทางการแพทย์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ครั้งที่ 24 ปี 2022 ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โดยมี ศาสตรจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ที่ปรึกษางานโครงการตามพระราชดำริ ฯ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม คสธ.