กองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.)

เนื่องในโอกาสที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 3 รอบ เมื่อปี 2534 รัฐบาลได้จัดตั้ง “กองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร” น้อมเกล้าฯ ถวายเพื่อทรงใช้ดอกผลในการทรงงานพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้พระราชทานทุนทรัพย์ เริ่มต้น 13 ล้านบาท ภาครัฐ เอกชน และประชาชน ยังได้เข้ามามีส่วนในการสนับสนุนการดำเนินโครงการฯ ด้วย

ตามประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีการค้า (ฉบับที่ 68) ให้กองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) เป็นองค์กรสาธารณกุศล ในลำดับที่ 205  ตั้งแต่ พ.ศ.2535 เป็นต้นไป ผู้มีจิตศรัทธาสมทบกองทุน กพด. สามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้พึงประเมินเป็นเงินบริจาคการกุศลสาธารณะได้

ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมสมทบทุนกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร(กพด.) ได้ โดยวิธีการดังนี้

  • ธนาคารไทยพาณิชย์
    สาขาย่อยสวนจิตรลดา

    บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 067-202385-8
    ชื่อบัญชี “กพด.”
  • ธนาณัติ ตั๋วแลกเงิน ในนาม “กพด.” สั่งจ่ายไปรษณีย์จิตรลดา 10303
  • เช็คสั่งจ่ายในนาม “กพด.”

ต้องการใบเสร็จรับเงิน
ส่งสำเนาใบโอนเงินที่
โทรสาร 0  2281 7089

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :

ฝ่ายการเงิน อาคารชัยพัฒนา
กองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
โทร. 0 2280 3581-9 ต่อ 662