โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (คสธ.)

The Office of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Projects 


พันธกิจ

เป็นหน่วยราชการในพระองค์ สังกัด กรมกิจการพิเศษ สำนักพระราชวัง มีภารกิจหลักในการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนรวมทั้งประชาชนให้ดีขึ้น และงานอื่นๆ ตามนโยบายของสำนักพระราชวัง

งานโครงการตามพระราชดำริที่รับผิดชอบ

  • โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร(กพด.)
  • โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน
  • โครงการส่งเสริมอาชีพ
  • โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน
  • โครงการสร้างป่า สร้างรายได้
  • โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ
    • อุทยานธรรมชาติวิทยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
    • ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
    • ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
  • หน่วยแพทย์พระราชทาน
  • โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ

บุคลากร

  • คณะที่ปรึกษาและอาสาสมัคร
  • ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวัง

ที่อยู่

สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร 10303
โทรศัพท์ 0 2281 3921, 0 2282 6511
โทรสาร 0 2281 3923