รัตนดำรัส

ในแต่ละปีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท และพระราชทานพระราชดำรัส อันเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน

นอกจากนี้ในโอกาสพิเศษ ดังเช่น การประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชน การประชุมสัมมนารักษ์ป่าน่าน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ยังทรงบรรยายประสบการณ์ในการทรงงานของพระองค์ อีกทั้งยังทรงพระราชนิพนธ์เกี่ยวกับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพระราชทานให้กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนอีกด้วย เพื่อเป็นการเผยแพร่ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้สนใจใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน จึงได้รวบรวมเป็น “รัตนดำรัส” อันประกอบด้วย พระราชดำรัส-ทรงบรรยาย-พระราชนิพนธ์ ตั้งแต่พุทธศักราช 2524 จนถึงปัจจุบันมาไว้ ณ ที่นี้