การเสริมสร้างศักยภาพกลุ่มอาชีพประชาชน
ในการขายสินค้าออนไลน์

pongtabak

“…ถ้าจะต้องลองขายทางคอมพิวเตอร์ ทางโครงการเราจะต้องหาให้ หาได้แล้วก็ไปสอน ทดลองให้กับกลุ่ม สอนแนะนำทดลองดูว่าจะขายได้ไหม…ตอนนี้ต้องลองหลายๆ อย่าง …เพราะตอนนี้เราเองก็ขายไม่ได้ห้ามเปิดร้าน แต่เราก็ขายออนไลน์กัน…”


พระราชดำรัส
ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งตะแบก
ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2564

klongbontai003

ในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งตะแบก จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564  ทรงพบว่ากลุ่มอาชีพประชาชน “บ้านคลองบนใต้” ได้รับผลกระทบในการขายสินค้า มียอดจำหน่ายลดลง และไม่สามารถนำสินค้าไปขายตลาดอื่นได้ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ทรงมีความห่วงใยกลุ่มอาชีพที่ได้รับผลกระทบ และมีพระราชกระแสให้โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนเหล่านั้น ในการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพให้ขายสินค้าในรูปแบบขายออนไลน์ ซึ่งนับเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการจำหน่ายสินค้า เพื่อเพิ่มรายได้ตามสถานการณ์ปัจจุบัน อีกทั้งยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดอบรมออนไลน์ หลักสูตรการสื่อสารดิจิทัลเพื่อการสร้างอัตลักษ์สินค้าชุมชน ให้แก่เจ้าหน้าที่โครงการ ร้านภูฟ้า และร้านภัทรพัฒน์ ในช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา เพื่อนำความรู้ไปถ่ายทอดให้แก่กลุ่มอาชีพ และร่วมกันพัฒนาช่องทางการขายสินค้าออนไลน์ของกลุ่มอาชีพประชาชนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อส่งเสริมยอดขายและสร้างรายได้ให้กับกลุ่มต่อไป

workshop001
workshop002

ตัวอย่างการขายสินค้าออนไลน์ของกลุ่มอาชีพประชาชน

bankaowang004
bankaowang005

กลุ่มเครื่องเงินบ้านเขาวัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทสินค้า  : เครื่องเงิน

ช่องทางการจำหน่ายสินค้า  : Facebook
กลุ่มเครื่องเงินบ้านเขาวัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

bag_klongbontai
klongbontai

กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านคลองบนใต้
จังหวัดเพชรบูรณ์

ประเภทสินค้า : ผ้าฝ้ายและผลิตภัณฑ์ตัดเย็บแปรรูปจากฝ้าย

ช่องทางการจำหน่ายสินค้า : Facebook
กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านคลองบนใต้