ข่าวประชาสัมพันธ์

27 กันยายน 2564

สสท.จัดพิธีปฐมนิเทศสามเณรนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

Read more

11 กันยายน 2564

สสท.จัดพิธีปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

Read more

21 มิถุนายน 2564

บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด น้อมเกล้าฯ ถวาย ไวท์บอร์ดอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Huawei IdealHub Pro 65) เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาด้านการศึกษาและด้านการแพทย์และสาธารณสุขในถิ่นทุรกันดาร

Read more