ข่าวสารทั่วไป

10 พฤษภาคม 2565

การฝึกอบรมพัฒนาผู้ปฏิบัติงานโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ 

Read more

6 พฤษภาคม 2565

การฝึกอบรมพัฒนาผู้ปฏิบัติงานโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่จังหวัดตาก ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ 

Read more

5 พฤษภาคม 2565

การฝึกอบรมพัฒนาผู้ปฏิบัติงานโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ 

Read more

29 เมษายน 2565

การประชุมสัมมนาครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ 

Read more

18 เมษายน 2565

การปฐมนิเทศโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการศึกษาต่อของนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ 

Read more

11 เมษายน 2565

การประชุมหารือเรื่องการกำหนดแนวทางขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

Read more

3 เมษายน 2565

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่จันทะ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก นำผลผลิตไข่เป็ดจากโครงการธนาคารโปรตีนราคาถูกเพื่อผลิตอาหารโปรตีน ไปแจกจ่ายให้กับคนในชุมชนในเขตบริการของโรงเรียน

Read more

31 มีนาคม 2565

การอบรมหลักสูตรการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชุมารี (หลักสูตรขั้นพื้นฐาน)  ในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

Read more

30 มีนาคม 2565

การอบรมหลักสูตรการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชุมารี (หลักสูตรขั้นพื้นฐาน)  ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

Read more

28 มีนาคม 2565

การอบรมหลักสูตรการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชุมารี (หลักสูตรขั้นพื้นฐาน)  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

Read more