ข่าวสารทั่วไป

22-23 พฤศจิกายน 2566

การอบรมเชิงปฏิบัติการการทำกิจกรรมเกษตรในโรงเรียน แก่ครูและนักเรียน โรงเรียน Kirisovanvong Primary School ราชอาณาจักรกัมพูชา ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริฯ

Read more

23 พฤศจิกายน 2566

การแนะแนวการศึกษาต่อนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

Read more

19-22 พฤศจิกายน 2566

การติดตามงานกลุ่มอาชีพประชาชน ในโครงการส่งเสริมอาชีพ ตามพระราชดำริฯ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส ยะลา และจังหวัดสงขลา

Read more

20-21 พฤศจิกายน 2566

การอบรมเชิงปฏิบัติการการทำกิจกรรมเกษตรในโรงเรียน แก่ครูและนักเรียน โรงเรียน Ang Chum Primary School ราชอาณาจักรกัมพูชา ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริฯ

Read more

18-19 พฤศจิกายน 2566

การอบรมเชิงปฏิบัติการการทำกิจกรรมเกษตรในโรงเรียน แก่ครูและนักเรียน โรงเรียน Punlei Primary School ราชอาณาจักรกัมพูชา ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริฯ

Read more

16-18 พฤศจิกายน 2566

การติดตามงานกลุ่มอาชีพประชาชน ในโครงการส่งเสริมอาชีพ ตามพระราชดำริฯ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส 

Read more

16-17 พฤศจิกายน 2566

การอบรมเชิงปฏิบัติการการทำกิจกรรมเกษตรในโรงเรียน แก่ครูและนักเรียน โรงเรียน Hun Sen Dam Ber Primary School ราชอาณาจักรกัมพูชา ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริฯ

Read more

17 พฤศจิกายน 2566

การอบรมแนะนำการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตสามเณร ตามพระราชดำริ ฯ ให้แก่ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนกุศลสมาครวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

Read more

16 พฤศจิกายน 2566

การติดตามงานกลุ่มอาชีพประชาชน ในโครงการส่งเสริมอาชีพ ตามพระราชดำริฯ พื้นที่จังหวัดสุรินทร์

Read more

14-15 พฤศจิกายน 2566

การติดตามงานกลุ่มอาชีพประชาชน ในโครงการส่งเสริมอาชีพ ตามพระราชดำริฯ พื้นที่จังหวัดชุมพร และจังหวัดนราธิวาส

Read more