ข่าวสารทั่วไป

19 ตุลาคม 2564

สสท. ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมเตรียมการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับบุคลากรทางการแพทย์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ครั้งที่ 24 ปี 2022 ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

Read more

19 ตุลาคม 2564

สสท. จัดประชุมเตรียมการจัดงานประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564

Read more

27 กันยายน 2564

สสท.จัดพิธีปฐมนิเทศสามเณรนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

Read more

11 กันยายน 2564

สสท.จัดพิธีปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

Read more

21 มิถุนายน 2564

บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด น้อมเกล้าฯ ถวาย ไวท์บอร์ดอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Huawei IdealHub Pro 65) เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาด้านการศึกษาและด้านการแพทย์และสาธารณสุขในถิ่นทุรกันดาร

Read more

11 มิถุนายน 2564

สสท.จัดพิธีปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

Read more

10 มิถุนายน 2564

สสท. จัดพิธีปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

Read more

7 มิถุนายน 2564

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเครื่องคอมพิวเตอร์ แก่โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก 

Read more

2 เมษายน 2564

ศูนย์เรียนรู้ฯ จัดกิจกรรรมเทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน 2564

Read more

15-16 กุมภาพันธ์ 2564

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ทำพิธีมอบทุนการศึกษาพระราชทาน แก่สามเณรนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ

Read more