ข่าวสารทั่วไป

8 มิถุนายน 2566

การติดตามงานกลุ่มพัฒนาอาชีพประชาชน ในโครงการส่งเสริมอาชีพ ตามพระราชดำริฯ พื้นที่จังหวัดสุรินทร์

Read more

7 มิถุนายน 2566

การติดตามงานกลุ่มพัฒนาอาชีพคนพิการ และผู้ดูแลผู้พิการบ้านตาแท่น อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ในโครงการส่งเสริมอาชีพ ตามพระราชดำริฯ

Read more

24-26 พฤษภาคม 2566

การติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโรงเรียนสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 11

Read more

22-26 พฤษภาคม 2566

การอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ตัดเย็บแปรรูปผ้าพื้นเมือง แก่กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านไบก์ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ในโครงการส่งเสริมอาชีพ ตามพระราชดำริฯ

Read more

24 พฤษภาคม 2566

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  พระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียวหอม กข-แม่โจ้ 2 ให้แก่สมาชิกกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ตามพระราชดำริ ที่ประสบปัญหาอุทกภัยจากพายุโนรู พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม อำนาจเจริญ อุบลราชธานี และจังหวัดศรีสะเกษ

Read more

9 พฤษภาคม 2566

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอน ด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทย สำหรับครูผู้สอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 รุ่นที่ 4 ภาคใต้

Read more

1 พฤษภาคม 2566

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอน ด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทย สำหรับครูผู้สอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 รุ่นที่ 3 ภาคเหนือ

Read more

30 เมษายน- 1 พฤษภาคม 2566

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่จันทะ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก มอบลูกเป็ดพันธุ์ไข่แก่เด็กนักเรียนและชาวบ้าน เพื่อส่งเสริมให้มีไข่ไว้บริโภคในครัวเรือน

Read more

19 เมษายน 2566

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอน ด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทย สำหรับครูผู้สอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 รุ่นที่ 2 ภาคกลาง

Read more

3 เมษายน 2566

การประชุมเตรียมการจัดงานประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566

Read more