ข่าวสารทั่วไป

4 ตุลาคม 2565

การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมฉลองครบ 100 ปีชาตกาล ท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์

Read more

28 กันยายน 2565

คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง สถาบันการเงิน และตลาดการเงิน สภาผู้แทนราษฎร เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

Read more

15 กันยายน 2565

การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ ในการประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Read more

15 กันยายน 2565

การปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

Read more

14 กันยายน 2565

การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ ในการประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565 ระดับภาคใต้

Read more

12 กันยายน 2565

การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ ในการประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

Read more

10 กันยายน 2565

ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน จัดกิจกรรมพิธีสืบชะตาแม่น้ำ โครงการรณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรด้านแหล่งน้ำและการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ

Read more

10 กันยายน 2565

การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ ในการประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565 ระดับภาคเหนือ

Read more

5 กันยายน 2565

การอบรมการพัฒนาสุขาภิบาลอาหารและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนพระปริยัติธรรมในโครงการตามพระราชดำริ พื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

Read more

2 กันยายน 2565

ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน จัดกิจกรรมฝึกอบรม เรื่อง การแปรรูปกล้วย แก่เกษตรกรกลุ่มแปรรูปบ้านสบมาง อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

Read more