ข่าวสารทั่วไป

6 กุมภาพันธ์ 2566

พิธีเปิดการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นที่ 25 ค.ศ. 2023

Read more

18 มกราคม 2566

การประชุมเตรียมการจัดงานประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566 และการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทักษะทางวิชาการ ภายใต้การประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ ประจำปี 2565

Read more

18-24 ธันวาคม 2565

การติดตามงานและสำรวจโรงเรียนพื้นที่เป้าหมาย โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในราชอาณาจักรกัมพูชา

Read more

12 ธันวาคม 2565

การประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565 “42 ปี พระบารมีแผ่ไพศาล เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารเป็นสุข”

Read more

5 ธันวาคม 2565

ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 5 ธันวาคม 2565

Read more

30 พฤศจิกายน 2565

ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวเปลือก ข้าวสาร (ข้าวใหม่) และพิธีสืบชะตาข้าว เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้ง ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครบ 23 ปี

Read more

21-26 พฤศจิกายน 2565

การตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ พื้นที่จังหวัดเลย อุดรธานี ขอนแก่น และจังหวัดนครราชสีมา

Read more

21 พฤศจิกายน 2565

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทำเกษตรผสมผสานเพื่อผลิตอาหารบริโภคตลอดปีสำหรับชุมชนบนพื้นที่สูง ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านตุงลอย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

Read more

21 พฤศจิกายน 2565

การศึกษาดูงาน โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นที่ 23-24 ปี 2021-2022

Read more

16-18 พฤศจิกายน 2565

การตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ พื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

Read more