ข่าวสารทั่วไป

19 มิถุนายน 2566

การติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ

Read more

18 มิถุนายน 2566

การปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

Read more

17 มิถุนายน 2566

การปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

Read more

12 มิถุนายน 2566

โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรม ตามแนวทางการปลูกป่าเชิงนิเวศแบบมิยาวากิ ในพื้นที่บ้านบ่อหวี ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

Read more

9 มิถุนายน 2566

การติดตามงานกลุ่มพัฒนาอาชีพประชาชน ในโครงการส่งเสริมอาชีพ ตามพระราชดำริฯ พื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

Read more

8 มิถุนายน 2566

การติดตามงานกลุ่มพัฒนาอาชีพประชาชน ในโครงการส่งเสริมอาชีพ ตามพระราชดำริฯ พื้นที่จังหวัดสุรินทร์

Read more

7 มิถุนายน 2566

การติดตามงานกลุ่มพัฒนาอาชีพคนพิการ และผู้ดูแลผู้พิการบ้านตาแท่น อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ในโครงการส่งเสริมอาชีพ ตามพระราชดำริฯ

Read more

24-26 พฤษภาคม 2566

การติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโรงเรียนสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 11

Read more

22-26 พฤษภาคม 2566

การอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ตัดเย็บแปรรูปผ้าพื้นเมือง แก่กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านไบก์ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ในโครงการส่งเสริมอาชีพ ตามพระราชดำริฯ

Read more

24 พฤษภาคม 2566

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  พระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียวหอม กข-แม่โจ้ 2 ให้แก่สมาชิกกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ตามพระราชดำริ ที่ประสบปัญหาอุทกภัยจากพายุโนรู พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม อำนาจเจริญ อุบลราชธานี และจังหวัดศรีสะเกษ

Read more