ข่าวสารทั่วไป

9 พฤษภาคม 2566

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอน ด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทย สำหรับครูผู้สอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 รุ่นที่ 4 ภาคใต้

Read more

1 พฤษภาคม 2566

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอน ด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทย สำหรับครูผู้สอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 รุ่นที่ 3 ภาคเหนือ

Read more

30 เมษายน- 1 พฤษภาคม 2566

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่จันทะ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก มอบลูกเป็ดพันธุ์ไข่แก่เด็กนักเรียนและชาวบ้าน เพื่อส่งเสริมให้มีไข่ไว้บริโภคในครัวเรือน

Read more

19 เมษายน 2566

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอน ด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทย สำหรับครูผู้สอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 รุ่นที่ 2 ภาคกลาง

Read more

3 เมษายน 2566

การประชุมเตรียมการจัดงานประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566

Read more

30 มีนาคม 2566

พิธีปิดโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 รุ่นที่ 1

Read more

27 มีนาคม 2566

โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 รุ่นที่ 1

Read more

27 มีนาคม 2566

โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการศึกษาต่อของนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2565

Read more

24 มีนาคม 2566

การอบรมหลักสูตรการจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงิน

Read more

20-22 มีนาคม 2566

การศึกษาดูงานโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นที่ 25 ปี 2023

Read more