ข่าวสารทั่วไป

16 มีนาคม 2566

การประชุมหารือ การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระยะที่ 4 ค.ศ.2024-2028 โครงการความร่วมมือไทย-ลาว ด้านการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

Read more

9 กุมภาพันธ์ 2566

โครงการทัศนศึกษาสำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทานระดับดีเด่น ภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ พิพิธภัณฑ์พระราม 9 อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

Read more

6 กุมภาพันธ์ 2566

พิธีเปิดการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นที่ 25 ค.ศ. 2023

Read more

18 มกราคม 2566

การประชุมเตรียมการจัดงานประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566 และการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทักษะทางวิชาการ ภายใต้การประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ ประจำปี 2565

Read more

18-24 ธันวาคม 2565

การติดตามงานและสำรวจโรงเรียนพื้นที่เป้าหมาย โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในราชอาณาจักรกัมพูชา

Read more

12 ธันวาคม 2565

การประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565 “42 ปี พระบารมีแผ่ไพศาล เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารเป็นสุข”

Read more

21-26 พฤศจิกายน 2565

การตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ พื้นที่จังหวัดเลย อุดรธานี ขอนแก่น และจังหวัดนครราชสีมา

Read more

21 พฤศจิกายน 2565

การศึกษาดูงาน โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นที่ 23-24 ปี 2021-2022

Read more

16-18 พฤศจิกายน 2565

การตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ พื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

Read more

15-16 พฤศจิกายน 2565

การแนะแนวการศึกษาต่อนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

Read more