ข่าวสารทั่วไป

15 พฤศจิกายน 2565

การประชุมคัดเลือกสถานศึกษาที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น ด้านกิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และด้านกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ในงานประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565

Read more

14 พฤศจิกายน 2565

การประชุมคัดเลือกสถานศึกษาที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น ด้านกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ โภชนาการ และสุขภาพอนามัย ในงานประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565

Read more

11 พฤศจิกายน 2565

การประชุมเตรียมการจัดงานประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565

Read more

2 พฤศจิกายน 2565

การติดตามงานกลุ่มอาชีพประชาชนในโครงการส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร

Read more

29 ตุลาคม 2565

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนการสอนด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทย รุ่นที่ 4 ภาคเหนือ

Read more

26-28 ตุลาคม 2565

การอบรมโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ ให้แก่ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม โรงเรียนแม่แจ่ม และโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่

Read more

25 ตุลาคม 2565

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนการสอนด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทย รุ่นที่ 3 ภาคใต้

Read more

21 ตุลาคม 2565

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนการสอนด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทย รุ่นที่ 2 ภาคกลาง

Read more

17 ตุลาคม 2565

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนการสอนด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทย รุ่นที่ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Read more

17-21 ตุลาคม 2565

การอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานกระจูด แก่กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

Read more