ประชาสัมพันธ์

2 พฤษภาคม 2567

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนปายวิทยาคาร อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Read more

13 เมษายน 2567

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะผู้บังคับบัญชาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ และผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริ เฝ้าทูลละอองพระบาท 

Read more

27 มีนาคม 2567

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะอาจารย์และนักศึกษาทุนพระราชทาน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอนามัยโรงเรียน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา

Read more

27 มีนาคม 2567

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระราชดำริฯ รุ่นที่ 26 ค.ศ. 2024 เฝ้าทูลละอองพระบาท ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา

Read more

28 กุมภาพันธ์ 2567

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไลออนส์มหาจักร 9 อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

Read more

23 กุมภาพันธ์ 2567

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดนิทรรศการแสดงผลงานทักษะวิชาการของนักเรียน ภายใต้การประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ ประจำปี 2566 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

Read more

22 กุมภาพันธ์ 2567

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ตามพระราชดำริฯ พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

Read more

5 กุมภาพันธ์ 2567

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะกรรมการจัดงาน 24 ปี ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา ตามพระราชดำริ นำเกษตรกรและนักเรียนที่ได้รับรางวัลผลงานดีเด่น เฝ้าทูลละอองพระบาท ณ วังสระปทุม

Read more

1 กุมภาพันธ์ 2567

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดตาก

Read more

22 ธันวาคม 2566

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ ประจำปี 2566 “43 ปี การศึกษาไทยก้าวไกลด้วยพระเมตตา” ณ หอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

Read more