ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา

2-5 มิถุนายน 2566

ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน  จัดกิจกรรม “ค่ายการจัดรายการวิทยุเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ” ให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริ พื้นที่จังหวัดน่าน

Read more

3 มิถุนายน 2566

ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2566

Read more

18-19 พฤษภาคม 2566

ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดกิจกรรม “ค่ายป่าไม้ของเรา” รุ่นที่ 6 ให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริ พื้นที่อำเภอเมืองน่าน แม่จริม และอำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

Read more

12-13 พฤษภาคม 2566

ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดกิจกรรม “ค่ายป่าไม้ของเรา” รุ่นที่ 5 ให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริ พื้นที่อำเภอสองแควและอำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

Read more

8-9 พฤษภาคม 2566

ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดกิจกรรม “ค่ายป่าไม้ของเรา” รุ่นที่ 4 ให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริ พื้นที่อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

Read more

2-3 พฤษภาคม 2566

ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดกิจกรรม “ค่ายป่าไม้ของเรา” รุ่นที่ 3 ให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริ พื้นที่อำเภอบ่อเกลือ และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน

Read more

28-29 เมษายน 2566

ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน จัดกิจกรรม “ค่ายป่าไม้ของเรา” รุ่นที่ 2 ให้แก่เด็กนักเรียน ในโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริ พื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน

Read more

24-25 เมษายน 2566

ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน จัดกิจกรรม “ค่ายป่าไม้ของเรา” รุ่นที่ 1 ให้แก่เด็กนักเรียน ในโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริ พื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน

Read more

2 เมษายน 2566

ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2566

Read more

27-28 มีนาคม 2566

โครงการฝึกทบทวนและจัดกิจกรรมทำแนวกันไฟของกลุ่มเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันและควบคุมไฟป่าภูฟ้า ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

Read more