Slide

8 พฤศจิกายน 2564

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านดอยแสงและศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยโป่งเลา จังหวัดแม่ฮ่องสอน


วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 10.21 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านดอยแสง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปัจจุบันมีนักเรียน 91 คน โอกาสนี้พระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ แก่ผู้สนับสนุนงานโครงการตามพระราชดำริ จำนวน 11 ราย ครูใหญ่กราบบังคมทูลรายงานการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ สถานการณ์และแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำอุปโภคบริโภคในโรงเรียน และผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 กราบบังคมทูลรายงานโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโครงการเพิ่มผลผลิตผลไม้และถั่วเมล็ดแห้งในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาสให้นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ เฝ้า ทอดพระเนตรกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอยแสง การจัดการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล กิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน กิจกรรมห้องสมุด  กิจกรรมฝึกอาชีพนักเรียน ได้แก่ การทำคัพเค้กกล้วย การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่องการเขียนเรื่องตามจินตนาการ กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมห้องพยาบาล ผลิตภัณฑ์ชุมชน การดำเนินกิจกรรมของกลุ่มอาชีพสตรีบ้านดอยแสง และโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ตามพระราชดำริ พื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เวลา 14.24 น. เสด็จฯ ไปยัง ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยโป่งเลา อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปัจจุบันมีนักเรียน 25 คน เปิดทำการสอนระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มาตั้งแต่ปี 2557 โอกาสนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมโครงการตามพระราชดำริ อาทิ กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ การทอผ้า การจัดการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล กิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมห้องพยาบาล กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม กิจกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรของโรงเรียน  การทำกล้วยฉาบ และโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน