Slide

16 กุมภาพันธ์ 2566

 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการด้วยรักและห่วงใย ในพระราชูปถัมภ์ โรงเรียนบ้านต่างแคน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ห้องประชุม วังสระปทุม ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการด้วยรักและห่วงใย ในพระราชูปถัมภ์ ของ โรงเรียนบ้านต่างแคน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ โรงเรียนเปิดทำการสอนตั้งแต่ปี 2502 ในระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 116 คน อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 โดยเมื่อปี 2535 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับเข้าเป็นโรงเรียนโครงการด้วยรักและห่วงใย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

โอกาสนี้ทอดพระเนตรการสาธิตการสอนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่องการอ่านสะกดคำ กิจกรรมห้องสมุด ได้แยกประเภทหนังสือเป็นหมวดหมู่ มียุวบรรณารักษ์ให้บริการการใช้ห้องสมุด อีกทั้งยังจัดกิจกรรมเล่านิทาน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่านมากขึ้น ทอดพระเนตรกิจกรรมห้องพยาบาล กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ฝึกให้นักเรียนดำเนินกิจกรรมออมทรัพย์ และร้านค้า จำหน่ายอุปกรณ์เครื่องเขียน ผลผลิตทางการเกษตรของโรงเรียน ผลิตภัณฑ์จากชุมชน และสินค้าอุปโภคบริโภค ทำให้นักเรียนมีทักษะในการซื้อ-ขายสินค้า และสามารถทำบันทึกบัญชีรับ-จ่ายได้

ส่วนกิจกรรมการงานอาชีพนักเรียน จัดการสอนหลักสูตรระยะสั้น ให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ฝึกทักษะการตัดผม ทำน้ำยาล้างจาน เค้กกล้วยหอม และเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพเสริมสร้างรายได้

การนี้ทรงติดตามงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ซึ่งส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้และลงมือปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว ไม้ผล เพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน ทำกิจกรรมประมง ได้แก่ เลี้ยงปลาดุกในกระชังและเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน กิจกรรมปศุสัตว์ ได้แก่ เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่เสริมไอโอดีน ไก่พันธุ์เนื้อ หมูป่าและเป็ดเทศ ผลผลิตนำไปประกอบอาหารกลางวัน และส่งจำหน่ายให้สหกรณ์โรงเรียน อีกทั้งขยายผลสู่ชุมชนโดยนำเมล็ดพันธุ์ผักแจกจ่ายให้แก่คนในชุมชนด้วย