Slide

23 กุมภาพันธ์ 2566

 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไกรเกรียง อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ห้องประชุม วังสระปทุม ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ ของ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไกรเกรียง อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ โดยทรงติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนนี้เป็นครั้งที่ 2 และทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเป็นครั้งที่ 1,102 ศูนย์การเรียนฯ เปิดทำการสอนเมื่อปี 2560 ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมีนักเรียน 72 คน

โอกาสนี้ทรงติดตามงานนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 2 คน จากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ฝึกทักษะนักเรียนด้านกิจกรรมร้านค้า ออมทรัพย์ นักเรียนสามารถทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อบันทึกรายรับรายจ่าย และรู้จักการประหยัดออมเงินสำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน 

ทอดพระเนตรกิจกรรมห้องพยาบาล ให้บริการรักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน กิจกรรมการงานอาชีพนักเรียน ได้นำปลาสวายที่มีมากในท้องถิ่น มาฝึกให้นักเรียนแปรรูปเป็นปลาหวานโรยงาและปลาส้ม จำหน่ายในชุมชน และผ่านช่องทางออนไลน์ในเพจ Facebook ของโรงเรียน ทำให้นักเรียนมีทักษะด้านอาชีพเสริม สามารถนำไปสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว

โรงเรียนมีศาลาไอโอดีน บริการน้ำดื่มผสมสารไอโอดีนให้นักเรียนดื่มได้ตลอดทั้งวัน ในด้านการประกอบเลี้ยงอาหารกลางวัน มีแผนการประกอบอาหารรายสัปดาห์ รวมทั้งจัดอาหารเสริมนมให้นักเรียนดื่มวันละ 1 แก้ว  โดยใช้พืชผักจากโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันมาเป็นวัตถุดิบประกอบอาหาร 

การนี้ทรงติดตามงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ฝึกให้นักเรียนลงมือปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว อาทิ ผักคะน้า กวางตุ้ง ผักบุ้ง รวมทั้งปลูกไม้ผล เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ และเลี้ยงปลาในบ่อพลาสติก นักเรียนมีหน้าที่ในการเพาะปลูก กำจัดวัชพืช เก็บผลผลิต ทำความสะอาดโรงเรือน และให้อาหารสัตว์ อีกทั้งยังมีกิจกรรมการสอนแบบบูรณาการกับวิชาคณิตศาสตร์ นักเรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริงในการทำการเกษตร เช่น การคำนวณหาพื้นที่โรงเรือนเลี้ยงไก่ สำหรับผลผลิตการเกษตรที่ได้นำไปประกอบอาหารกลางวัน ขยายผลสู่ชุมชน โดยมอบพันธุ์ผักและพันธุ์สัตว์ให้แก่ผู้ปกครองนักเรียนเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน 

โอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะจัดการระบบออนไลน์ ประกอบด้วย บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) และกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน พร้อมด้วยข้าราชการ ครู นักเรียน ประชาชน เฝ้าทูลละอองพระบาท พร้อมกันนี้ได้พระราชทานพระราโชวาทเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป