Slide

18-19 พฤษภาคม 2566

การจัดกิจกรรม “ค่ายป่าไม้ของเรา” รุ่นที่ 6 ให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริ พื้นที่อำเภอเมืองน่าน แม่จริม และอำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำริให้ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา ส่งเสริมประชาชนในพื้นที่อำเภอบ่อเกลือและอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ให้สามารถผลิตอาหารได้เพียงพอต่อการบริโภค ยกระดับรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น พร้อมกับการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ของชุมชน  ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาจึงได้น้อมนำพระราชดำริ มาเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับนักเรียนในโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริ พื้นที่จังหวัดน่าน เพื่อให้เด็กและเยาวชนเป็นกำลังสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

โดยเมื่อวันที่ 18-19 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน จัดกิจกรรม “ค่ายป่าไม้ของเรา” รุ่นที่ 6 โดยมีเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 24 คน จากโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ อำเภอเมืองน่าน แม่จริม และอำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน เข้าร่วมโครงการ รวม 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านนาบง โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ 3 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมฉลองครบ 100 ปีฯ และโรงเรียนบ้านห้วยลู่ โดยจัดกิจกรรมเรียนรู้ผ่านฐานการเรียนรู้ เช่น ฐานป่าสำคัญไฉน ประโยชน์ของต้นไม้ เพิ่มป่าไม้ด้วยมือเรา แมลงกับป่า เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมระดมความคิดและนำเสนอแนวทางการอนุรักษ์ป่าไม้ในพื้นที่ เพื่อให้เด็กนักเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และสามารถนำประสบการณ์ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างเหมาะสมและไม่เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม