Slide

28 สิงหาคม-1 กันยายน 2566

การตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ พื้นที่จังหวัดนครพนม สกลนคร กาฬสินธุ์ และจังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 28 สิงหาคม – 1 กันยายน พ.ศ. 2566 นางสาวระบบ รัตนโกสุม หัวหน้าฝ่ายนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ พร้อมด้วยคณะ คสธ. ได้ไปตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา จำนวน 78 คน รวม 18 สถานศึกษา ในพื้นที่จังหวัดนครพนม สกลนคร กาฬสินธุ์ และจังหวัดมหาสารคาม เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการเรียน ความประพฤติ การใช้จ่ายเงินพระราชทาน รวมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียน ดังนี้

พื้นที่จังหวัดนครพนม ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ณ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา จำนวน 2 คน, โรงเรียนอุเทนพัฒนา จำนวน 3 คน, มหาวิทยาลัยนครพนม จำนวน 8 คน, โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม จำนวน 1 คน, โรงเรียนพะทายพิทยาคม จำนวน 8 คน และโรงเรียนนาทมวิทยา จำนวน 7 คน

พื้นที่จังหวัดสกลนคร ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 1 คน, โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม จำนวน 1 คน, โรงเรียนร่มเกล้า สกลนคร จำนวน 8 คน, มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จำนวน 13 คน, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จำนวน 2 คน และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 คน

พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ จำนวน 6 คน, โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร จำนวน 1 คน, โรงเรียนบัวขาว จำนวน 1 คน และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จำนวน 2 คน

พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม จำนวน 1 คน และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 12 คน

การตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ พื้นที่จังหวัดนครพนม

โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา

โรงเรียนอุเทนพัฒนา

มหาวิทยาลัยนครพนม

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม

โรงเรียนพะทายพิทยาคม

โรงเรียนนาทมวิทยา

การตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ พื้นที่จังหวัดสกลนคร

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม

โรงเรียนร่มเกล้า สกลนคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนคร

การตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์

โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร

โรงเรียนบัวขาว

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

การตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม