Slide

29 เมษายน 2567

การประชุมเตรียมการจัดงานประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2567

วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2567 พ.อ.หญิง รศ.นันทพร วีรวัฒน์ ที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประธานในการประชุมเตรียมการจัดงานประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2567 โดยมีนายอภิสิทธิ์ พึ่งพร ผู้อำนวยการโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานสถานศึกษาในโครงการตามพระราชดำริ 7 สังกัด ประกอบด้วย กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรมส่งเสริมการเรียนรู้ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม คสธ. และร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ทั้งนี้เพื่อเสนอแผนการจัดงาน และกำหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์กิจกรรมการประกวดแข่งขัน ภายใต้การประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ

สำหรับงานประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ ในปีนี้ มีกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงาน ภายใต้หัวข้อเกี่ยวกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2567 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยมีการจัดกิจกรรมการประกวดแข่งขันแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาเด็กและเยาวชนของครูผู้สอน การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการของนักเรียน อาทิ การวาดภาพ การเขียนเรียงความภาษาไทย การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ การคัดลายมือ และการนำเสนอผลงาน เป็นต้น  รวมทั้งการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทักษะวิชาการของนักเรียน  และนิทรรศการแนวปฏิบัติที่ดีของสถานศึกษาในโครงการตามพระราชดำริ