สารคดีเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ที่มา: Youtube น้ำเพ็ชร คชเสนี สัตยารักษ์