หนังสือพระราชทานระดับมัธยมศึกษา

…ในเหตุการณ์อย่างปัจจุบัน การหาความรู้ได้โดยใช้หนังสือ
ก็มีความจำเป็นมาก เราซื้อมาให้ใช้ในโรงเรียน ก็ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนทุน นักเรียนที่อยู่ในหมู่บ้าน
มาร่วมกันใช้ มีการบันทึกย่อไปเป็นข้อมูลส่วนตัว ห้องสมุดโรงเรียนไม่ใช่เฉพาะนักเรียนเท่านั้น ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง
ชาวบ้านทั่วไปก็สามารถมาใช้หาความรู้ใหม่ๆ ได้…”


พระราชดำรัส
ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบุญธรรม-บุญพริ้ง
อำเภอบ้านโคก  จังหวัดอุตรดิตถ์
วันที่ 25 สิงหาคม 2564

 

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ล่าสุด ทำให้นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ จำนวนหนึ่งต้องเรียนที่บ้านแบบออนไลน์ หลายคนประสบปัญหาจากสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร อาจทำให้เรียนไม่ทัน

 

ตู้หนังสือพระราชทาน2

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จึงพระราชทานตู้หนังสือพร้อมหนังสือเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้ห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 196 โรงเรียนทั่วประเทศ เพื่อให้นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายได้มีหนังสืออ่านควบคู่ไปกับการเรียนออนไลน์ พร้อมทั้งพระราชทานคำแนะนำให้จดบันทึกย่อไว้เป็นส่วนตัวหลังจากอ่านแล้ว จะได้ใช้อ่านทบทวน ทั้งนี้เมื่อเปิดเทอมแล้วนักเรียนจะได้เรียนทันคนอื่นๆ

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ  ศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและผู้ที่สนใจ มาใช้บริการยืมหนังสือดังกล่าวได้ที่ห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

 


แนวทางการปฏิบัติการใช้หนังสือพระราชทาน

1. ใช้บริการอ่านหนังสือที่ห้องสมุด
2. ใช้บริการยืมหนังสือนำกลับไปอ่านที่บ้าน ตามระเบียบการยืมและการคืนของห้องสมุด
3. เมื่ออ่านหนังสือแล้วสรุปความจดบันทึกย่อ เพื่อใช้อ่านทบทวนให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น
4. ให้ดูแลรักษาหนังสือเพื่อให้คนต่อไปได้ใช้ประโยชน์ เช่น ห้ามขีดเขียนในหนังสือ พับมุมหนังสือ