โรงเรียน กพด. ร่วมใจ
ต้านภัยโควิด 19

 

กิจกรรมแบ่งปันประสบการณ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดขึ้นอีกครั้งเป็นครั้งที่ 2 ระหว่างกุมภาพันธ์ – สิงหาคม 2564  เพื่อเป็นเวทีให้นักเรียนในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกลและในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้สื่อสารถึงความรู้สึกนึกคิดของตนเองในการเผชิญกับภาวะวิกฤตโควิด 19 และการปรับตัวผ่านทางการวาดภาพและการเขียนเรียงความ

ในครั้งนี้มีนักเรียนเข้าร่วมส่งผลงานจำนวนทั้งหมด 4,196 คน และมีผลงานที่ได้รับการคัดเลือกและได้รับรางวัลพระราชทานระดับดีเด่นจำนวน 26 ผลงาน ผลงานทั้งหมดนอกจากจะสะท้อนความคิดของนักเรียนแล้ว ยังก่อให้เกิดการพัฒนาทักษะด้านศิลปะความคิดสร้างสรรค์จากภาพวาด และทักษะการใช้ภาษาไทยจากเรียงความด้วย

รางวัลพระราชทาน
ระดับดีเด่น

กิจกรรมแบ่งปันประสบการณ์
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ครั้งที่ 2

กิจกรรมการวาดภาพ

รางวัลพระราชทานระดับดีเด่น
กิจกรรมการวาดภาพ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

paintingp1jpg

ด.ญ.ซัลซาบีล อูมะ
โรงเรียนส่งเสริมอิสลาม จังหวัดสงขลา
สังกัด สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา

รางวัลพระราชทานระดับดีเด่น
กิจกรรมการวาดภาพ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

paintingp2

ด.ญ.สุภัสสรา เด็นอาเร๊ะ
โรงเรียนส่งเสริมอิสลาม จังหวัดสงขลา
สังกัด สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา

รางวัลพระราชทานระดับดีเด่น
กิจกรรมการวาดภาพ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

paintingp3

ด.ญ.น้ำฤทัย อุ่นถิ่น
โรงเรียนบ้านเปียงซ้อ จังหวัดน่าน 
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2

รางวัลพระราชทานระดับดีเด่น
กิจกรรมการวาดภาพ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

paintingp4

ด.ญ.ศุภรัตน์ เบ็ญจมินทร์
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส จังหวัดปทุมธานี 
สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

รางวัลพระราชทานระดับดีเด่น
กิจกรรมการวาดภาพ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

paintingp5

ด.ญ.วรรณทณา ใจปิง
โรงเรียนบ้านเปียงซ้อ จังหวัดน่าน  
สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2

รางวัลพระราชทานระดับดีเด่น
กิจกรรมการวาดภาพ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

paintingp6

ด.ญ.ณัฏฐ์ฎาพร สุจิตรักษ์
โรงเรียนคลองหนองใหญ่  กรุงเทพมหานคร
สังกัด สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

รางวัลพระราชทานระดับดีเด่น
กิจกรรมการวาดภาพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

paintingM1

ด.ญ.ศิรดา อุ่นถิ่น
โรงเรียนบ้านเปียงซ้อ จังหวัดน่าน  
สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2

รางวัลพระราชทานระดับดีเด่น
กิจกรรมการวาดภาพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

paintingM2

ด.ญ.สุทธิภาภรณ์ ดีเลิศ
โรงเรียนวัดปลูกศรัทธา กรุงเทพมหานคร
สังกัด สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

รางวัลพระราชทานระดับดีเด่น
กิจกรรมการวาดภาพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

paintingM3

ด.ญ.คำดี แสงศรี
โรงเรียนสันติสุข  จังหวัดเชียงใหม่ 
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่  

รางวัลพระราชทานระดับดีเด่น
กิจกรรมการวาดภาพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

paintingM4

นายณรงค์ วงษ์จี๋
โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่   
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

รางวัลพระราชทานระดับดีเด่น
กิจกรรมการวาดภาพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

paintingM5

นายปกรณ์ อรจง
โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่  
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

รางวัลพระราชทานระดับดีเด่น
กิจกรรมการวาดภาพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

paintingM6

น.ส.สุจินดา ดีด้วยชาติ
โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมา พึ่งบารมี จังหวัดสกลนคร   
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดสกลนคร 

กิจกรรมการเขียนเรียงความ

1.การเขียนเรียงความภาษาไทย

รางวัลพระราชทานระดับดีเด่น
กิจกรรมการเขียนเรียงความ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

writingP1

ด.ญ.ภัทรวดี เดชอุป
โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง  จังหวัดเชียงใหม่ 
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4

รางวัลพระราชทานระดับดีเด่น
กิจกรรมการเขียนเรียงความ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

writingP2

ด.ญ.บุณณดา อยู่แสง
โรงเรียนวัดปากบ่อ กรุงเทพมหานคร
สังกัด  สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

รางวัลพระราชทานระดับดีเด่น
กิจกรรมการเขียนเรียงความ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

writingP3001
writingP3002

ด.ญ.พิมชนก นาคูณ
โรงเรียนชุมชนบ้านซาง จังหวัดบึงกาฬ  
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

รางวัลพระราชทานระดับดีเด่น
กิจกรรมการเขียนเรียงความ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

writingP4

ด.ญ.สุทธิดา มนตะราช
โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร  
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

รางวัลพระราชทานระดับดีเด่น
กิจกรรมการเขียนเรียงความ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

writingP5

ด.ญ.เยาวภา  แดนไธสง
โรงเรียนนเรศวรห้วยผึ้ง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

รางวัลพระราชทานระดับดีเด่น
กิจกรรมการเขียนเรียงความ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

writingP6

ด.ญ.ธัญธิตา สิงประโคน
โรงเรียนเจริญดีวิทยา จังหวัดปทุมธานี  
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

รางวัลพระราชทานระดับดีเด่น
กิจกรรมการเขียนเรียงความ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

writingM1

ด.ญ.ชนิดา ศรีบุญเรือง
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม จังหวัดสกลนคร 
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดสกลนคร

รางวัลพระราชทานระดับดีเด่น
กิจกรรมการเขียนเรียงความ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

writingM2

ด.ช.ธนวัฒน์ เรื่องภู่
โรงเรียนวิชูทิศ กรุงเทพมหานคร 
สังกัด สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 

รางวัลพระราชทานระดับดีเด่น
กิจกรรมการเขียนเรียงความ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

writingM3

ด.ญ.สิริกัลยา ดียิ่ง
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม จังหวัดสกลนคร 
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดสกลนคร

รางวัลพระราชทานระดับดีเด่น
กิจกรรมการเขียนเรียงความ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

writingM4

น.ส.รัติกาล พุทธมูล
โรงเรียนแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

รางวัลพระราชทานระดับดีเด่น
กิจกรรมการเขียนเรียงความ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

writingM5

น.ส.น้ำหว้า ชัยแสง
โรงเรียนโพธิแสนวิทยา จังหวัดสกลนคร  
สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดสกลนคร

รางวัลพระราชทานระดับดีเด่น
กิจกรรมการเขียนเรียงความ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

writingM6

น.ส.กุลยา ทุนชัย
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม จังหวัดสกลนคร 
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดสกลนคร

2.การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ

รางวัลพระราชทานระดับดีเด่น
กิจกรรมการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

M1-3

ด.ญ.อินทิรา จุนาศักดิ์
โรงเรียนคลองหนองใหญ่ กรุงเทพมหานคร 
สังกัด สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

รางวัลพระราชทานระดับดีเด่น
กิจกรรมการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

M4-6

น.ส.ทัศนีย์ ผลจันทร์
โรงเรียนวิชูทิศ กรุงเทพมหานคร
สังกัด  สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร