ข่าวสารทั่วไป

18 ตุลาคม 2566

การติดตามงานกลุ่มอาชีพประชาชน ในโครงการส่งเสริมอาชีพ ตามพระราชดำริฯ พื้นที่อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

Read more

17 ตุลาคม 2566

การติดตามงานกลุ่มอาชีพประชาชน ในโครงการส่งเสริมอาชีพ ตามพระราชดำริฯ พื้นที่จังหวัดสกลนคร 

Read more

16 ตุลาคม 2566

การประชุมเตรียมการจัดงานประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566

Read more

29 กันยายน 2566

การปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

Read more

20 กันยายน 2566

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเครื่องครัวแก่กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านคำข่า จังหวัดสกลนคร

Read more

19 กันยายน 2566

การติดตามงานกลุ่มพัฒนาอาชีพประชาชน ในโครงการส่งเสริมอาชีพ ตามพระราชดำริฯ พื้นที่อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

Read more

18 กันยายน 2566

การติดตามงานกลุ่มพัฒนาอาชีพประชาชน ในโครงการส่งเสริมอาชีพ ตามพระราชดำริฯ พื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

Read more

14-15 กันยายน 2566

โครงการมอบถังเก็บน้ำ และสิ่งของอุปโภคบริโภค ให้แก่สถานศึกษาในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ พื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

Read more

13-15 กันยายน 2566

การคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ เพื่อสมัครเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

Read more

6-8 กันยายน 2566

การตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ พื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี และจังหวัดราชบุรี

Read more