ข่าวสารทั่วไป

28 สิงหาคม-1 กันยายน 2566

การตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ พื้นที่จังหวัดนครพนม สกลนคร กาฬสินธุ์ และจังหวัดมหาสารคาม

Read more

1 กันยายน 2566

โครงการมอบถังเก็บน้ำ และสิ่งของอุปโภคบริโภค ให้แก่สถานศึกษาในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ พื้นที่อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

Read more

31 สิงหาคม 2566

โครงการมอบถังเก็บน้ำ และสิ่งของอุปโภคบริโภค ให้แก่สถานศึกษาในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ พื้นที่อำเภอแม่ระมาด และอำเภอพบพระ จังหวัดตาก

Read more

28 สิงหาคม 2566

การศึกษาดูงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ในโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริฯ สังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

Read more

25 สิงหาคม 2566

การศึกษาดูงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ในโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริฯ สังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

Read more

24 สิงหาคม 2566

การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริฯ แก่คณะครูและบุลคลากรทางการศึกษา จากสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐฟิลิปปินส์  

Read more

23 สิงหาคม 2566

พิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สำหรับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

Read more

21-25 สิงหาคม 2566

การตรวจเยี่ยมสามเณรนักเรียน และนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และจังหวัดลำปาง

Read more

16 สิงหาคม 2566

การปฐมนิเทศสามเณรนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับปริญญาตรี และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

Read more

6-11 สิงหาคม 2566

การตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ พื้นที่จังหวัดสงขลา และจังหวัดนครศรีธรรมราช

Read more